Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Elever med funktionsnedsättning löper hög risk att diskrimineras i skolan – ny rapport från DO

Ung person sitter ensam i trapp, böjd över en telefon.

Elever med funktionsnedsättning löper hög risk att utsättas för diskriminering i skolan. Många gånger brister skolors stöd och anpassningar för att göra skolan tillgänglig. Det kan leda till allvarliga konsekvenser för de berörda eleverna, visar en ny rapport Pdf, 497 kB. från Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Rapporten består av en analys av anmälningar om diskriminering som kommit in till DO och som har samband med funktionsnedsättning inom skolan.

Under de senaste åren har antalet anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning inom utbildningsområdet ökat.

De flesta anmälningar som analyserats i rapporten rör diskriminering av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – näst vanligast är att anmälningarna rör elever med någon form av medicinsk funktionsnedsättning, exempelvis diabetes. Andra anmälningar rör till exempel elever med nedsatt rörelseförmåga eller syn- och hörselnedsättningar. Den största andelen av anmälningarna rör elever i mellanstadiet.

Elever får inte det stöd i skolan de har rätt till

Anmälningarna vittnar om stor utsatthet. Eleverna har ofta utsatts för diskriminering under lång tid, ibland i flera år. Det är inte ovanligt att det som beskrivs har pågått hela skoltiden. Enligt anmälarna har skolan inte gjort tillräckligt för att göra skolan tillgänglig. Det kan till exempel handla om att skolan inte tillräckligt utrett elevers behov av stöd eller satt in nödvändiga åtgärder.

Utöver den bristande tillgängligheten beskriver anmälningarna även att elever utsätts för trakasserier från både skolpersonal och andra elever.

Allvarliga konsekvenser för eleverna

Diskrimineringen i skolan leder till stora konsekvenser för eleverna, till exempel psykisk ohälsa, bristande skolresultat och långvarig frånvaro från skolan. Sammantaget leder diskrimineringen till att en betydande andel av dessa elever riskerar att lida men för livet, både i form av fortsatt psykisk ohälsa och ofullständigt genomgången grund- eller gymnasieskola.
– Anmälningarna till DO vittnar om en situation som är mycket allvarlig. Alla elever ska ha en trygg skolgång fri från diskriminering och kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor, säger Katarina Rouane, utredare på DO.

Kort om rapporten

Rapporten består av en kvantitativ analys av anmälningar som kommit in till DO 2015–2022 och en kvalitativ analys av ett urval av anmälningar.
Den kvalitativa analysen bygger på 200 slumpvis utvalda anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning inom grund- och gymnasieskolan som har kommit in till DO 2018–2022. Rapporten har överlämnats som underlag till den statliga utredningen ”Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet” (U2022:02) Länk till annan webbplats..

>Här kan du läsa rapporten i sin helhet. Pdf, 497 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 december 2023