Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO kan inte tillstyrka lagförslag om vistelseförbud

DO kan inte tillstyrka regeringens förslag om ny lag för vistelseförbud med hänsyn till att det är tveksamt om förslaget är förenligt med allas lika rättigheter och möjligheter att röra sig fritt i samhället. Det framgår av det remissvar som myndigheten lämnar idag. DO påminner också i remissvaret om nödvändigheten av att diskrimineringslagen utvidgas så att bland annat polisens verksamhet fullt ut omfattas av diskrimineringsförbuden.

Närbild på ett utryckningsfordons blåljus

DO skriver i sitt remissvar att det mot bakgrund av samhällsutvecklingen finns behov av ytterligare åtgärder för att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Samtidigt, skriver DO, är det viktigt att granska föreslagna åtgärders förenlighet med individers grundläggande fri- och rättigheter, där likabehandlingsprincipen utgör en central rättighet. DO lyfter också vikten av att granska om tillämpningen av de föreslagna bestämmelserna kan komma att stå i strid med förbudet mot diskriminering eller allas lika rättigheter och möjligheter att röra sig fritt i samhället.

DO konstaterar att lagförslaget om vistelseförbud innehåller formuleringar som innebär risker för godtycklighet i rättstillämpningen och riskerar att skapa osäkerheter kring hur lagen ska tillämpas. DO varnar därför för risken att systemet med vistelseförbud kan bli problematiskt i förhållande till allas lika rättigheter och möjligheter att röra sig fritt i samhället oavsett etnisk tillhörighet eller religion eller annan trosuppfattning.

Om regeringen trots allt väljer att gå vidare med förslaget aktualiserar det återigen att det är nödvändigt att diskrimineringslagen utvidgas så att offentlig verksamhet, inklusive Polismyndighetens och andra rättsvårdande myndigheters verksamhet, fullt ut omfattas av förbudet mot diskriminering.

– Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering omfattar inte när till exempel polisen fattar beslut som riskerar att missgynna personer. Det innebär att om vistelseförbud enligt det nuvarande förslaget skulle införas krävs det också att diskrimineringslagen utvidgas så att DO får tillsyn över de besluten, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

DO skriver avslutningsvis att om regeringen väljer att gå vidare med lagförslaget och det antas av riksdagen finns det, med hänsyn till de påtalade riskerna och osäkerheten kring hur vistelseförbud kommer att tillämpas i praktiken, ett stort behov av att i närtid göra en uppföljning av effekterna av den nya regleringen. Då bör det bland annat granskas om vistelseförbud tillämpas på ett rättssäkert sätt som inte riskerar att komma i konflikt med likabehandlingsprincipen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 oktober 2023