Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO lämnar in stämningsansökan mot kommun

Den kommun i Västergötland som enligt DO inte har vidtagit skäliga tillgänglighetsåtgärder för att en elev med funktionsnedsättning skulle kunna ta del av idrottsundervisningen har meddelat att man inte kommer betala den begärda ersättningen. DO går därför vidare och lämnar in stämningsansökan mot kommunen.

Det handlar om en elev som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och som under flera år haft svårt främst för skolans simundervisning. DO anser att skolan inte skyndsamt har utrett elevens behov av särskilt stöd på det sätt som lagen kräver. Därmed har skolan inte heller lyckats identifiera behovet av lämpliga åtgärder för eleven så att hon skulle kunna tillgodogöra sig simundervisningen. Skolan har genomfört vissa anpassningar för att ge eleven stöd i undervisningen men dessa har inte varit tillräckliga.

DO:s bedömning är att eleven har utsatts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet och har därför begärt att kommunen ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven. I och med kommunens besked att man inte kommer betala går DO vidare och lämnar in stämningsansökan mot kommunen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juni 2023