Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolas bristfälliga åtgärder diskriminering enligt DO

En skola i Malmö har inte vidtagit de behovsanpassade åtgärder som kan anses skäliga för att en elev med funktionsnedsättning ska ha kunnat ta del av undervisningen. Den bedömningen gör Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO kommer därför lämna in stämningsansökan mot kommunen för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Eleven har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär att hen har behov av stöd från skolans sida. Elevens behov av stöd har varit känt sedan förskoleåldern och olika anpassningar har gjorts för eleven. Strax innan eleven började mellanstadiet stod det klart att de anpassningar som gjorts inte var tillräckliga. Trots detta har skolan inte skyndsamt utrett elevens behov, vilket krävs enligt skollagen. Skolan har däremot fattat beslut om bland annat ett flertal åtgärdsprogram och om anpassad studiegång.

Skolinspektionen har granskat skolans agerande och konstaterat bland annat att skolan har brustit i sin skyldighet enligt skollagen att utreda elevens behov tillräckligt skyndsamt. Skolinspektionen har också underkänt en pedagogisk utredning som undermålig och konstaterat att beslut om åtgärdsprogram och anpassad studiegång har fattats utan att ha föregåtts av någon utredning.

DO:s bedömning är att kommunen, genom att inte vidta skäliga tillgänglighetsåtgärder har utsatt eleven för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

– Genom att skolan på flera olika sätt brustit i sina skyldigheter i förhållande till reglerna om särskilt stöd har eleven från början av årskurs 4 fram till juluppehållet i årskurs 6 inte kunnat tillgodogöra sig utbildningen på ett jämförbart sätt som andra elever. DO:s bedömning är därför att det har varit fråga om diskriminering, säger Emma Svedberg, jurist på DO:s processenhet.

DO begär att kommunen ska betala 400 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven.

I DO:s rapport Förekomst av Diskriminering 2023 konstaterar DO att barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning löper särskilt stor risk att diskrimineras i skolan. Dessa elever får många gånger inte det stöd och de anpassningar som de har rätt till och behöver för att nå upp till skolans kunskapsmål. Om elevens behov av stöd och anpassning har samband med funktionsnedsättning kan det utgöra diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

DO varje år in anmälningar som rör bristande tillgänglighet i skolan. Det är vanligt att anmälningarna rör just barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Även organisationer i civila samhället vittnar om att det ofta händer att elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte får de insatser som de behöver för att nå upp till skolans kunskapsmål.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 juni 2023
Till toppen