Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Fortsatta brister i Kriminalvårdens arbete med lönekartläggning

I en uppföljande tillsyn av Kriminalvårdens arbete med den årliga lönekartläggningen konstaterar DO att myndigheten fortsatt inte lever upp till lagens krav. Bristerna innebär bland annat att Kriminalvården inte har kartlagt alla löneskillnader som lagen kräver. DO:s bedömning är därför att myndigheten inte har fullgjort sin skyldighet att genomföra lönekartläggning i enlighet med diskrimineringslagen.

DO konstaterar inledningsvis att Kriminalvården har åtgärdat de brister som uppmärksammades i det tidigare beslutet från oktober förra året. Däremot konstaterar DO i det nya tillsynsbeslutet bland annat att Kriminalvården har gjort en felaktig gruppindelning. Eftersom en korrekt gruppindelning är ett obligatoriskt moment i lönekartläggningen är det inte tillräckligt att planera att göra om gruppindelningen, till exempel under nästa års lönekartläggning. Arbetsgivaren måste i stället korrigera eventuella felaktigheter i gruppindelningen för att kunna slutföra lönekartläggningen.

Mot bakgrund av att gruppindelningen har varit felaktig har det inte funnits någon komplett kartläggning av de löneskillnader som ska analyseras. Det har fått till följd att Kriminalvården inte har kunnat göra alla analyser som krävs. I vissa fall har de dessutom konstaterat att det finns oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män, men inte tagit ställning till om löneskillnaderna har samband med kön.

Bristerna är på flera sätt jämförbara med de brister som DO tidigare har konstaterat hos Försvarets materielverk, Försäkringskassan och Trafikverket. Även Kriminalvården kommer därför att omfattas av höstens uppföljande tillsyn av lönekartläggningsarbetet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 maj 2023