Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Expertpanel rekommenderar ändring av diskrimineringslagen

I en ny rapport rekommenderar en expertpanel till FN ett flertal åtgärder för att Sverige effektivt ska kunna motverka rasism och säkerställa mänskliga rättigheter inom rättsväsendet. Bland annat föreslår expertpanelen att diskrimineringslagen bör utvidgas inom offentlig verksamhet.

Det var hösten 2022 som Sverige besöktes av en oberoende expertpanel från FN (Expert Mechanism to Advance Racial Justice and Equality in Law Enforcement, EMLER) vars uppdrag var att lämna rekommendationer med anledning av det som framkom under deras besök. Panelen inrättades av FN:s råd för mänskliga rättigheter 2021, och Sverige var det första landbesök som experterna genomförde. DO var en av flera aktörer som experterna träffade under besöket. Panelen har nu publicerat sin rapport om Sverige och kommer att presentera den för MR-rådet i höst.

Expertpanelen skriver i rapporten att den uppskattar de insatser som Sverige genomför i syfte att motverka rasism, men ser ändå att ytterligare åtgärder bör vidtas.

En av de rekommendationer som expertpanelen lämnar är att diskrimineringslagens skydd mot diskriminering inom offentlig verksamhet, främst då inom rättsväsendet, behöver utvidgas. Idag saknas ett förbud mot diskriminering för många myndigheters verksamhet förutom när det gäller bemötande. Det betyder att myndighetsutövning inom exempelvis tull och polis, till exempel i samband med gränskontroller eller vid polisingripanden, är områden där det idag inte finns ett effektivt skydd mot diskriminering. Det här är också något som DO har lyft vid ett flertal tillfällen, bland annat i ett par debattartiklar, senast i april i år tillsammans med Sveriges antidiskrimineringsbyråer.

– Vi vet att många människor upplever sig diskriminerade på ett sätt som har samband med etnisk tillhörighet eller hudfärg vid exempelvis kontroller från tull eller polis. Den här rapporten belyser ytterligare denna brist och jag anser att det är oerhört angeläget att en lagändring kommer till stånd så att vi kan börja göra något åt det, säger DO Lars Arrhenius.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 april 2023
Till toppen