Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när gravid arbetssökande valdes bort

När ett konsultbolag sökte nya konsulter för anställning med anledning av ett potentiellt uppdrag för en extern kund valdes en arbetssökande kvinna bort på grund av att hon var gravid. Det var inte kunden som fattade beslutet att kvinnan inte skulle ingå i urvalet, utan konsultbolaget. DO bedömer att konsultbolaget redan genom bortsållningen har diskriminerat kvinnan.

Kvinnan hade varit i kontakt med konsultbolaget i samband med tidigare rekryteringsprocesser och blev därför kontaktad igen av bolagets affärschef som undrade om hon var intresserad av en heltidsanställning med utplacering hos en av bolagets kunder. Affärschefen uppgav också att det var fråga om en mer permanent lösning. Kvinnan svarade att hon var intresserad men berättade samtidigt att hon var gravid och skulle vara mammaledig under totalt 6–8 månader. Affärschefen svarade att han skulle återkomma kommande vecka.

När kvinnan inte fick någon återkoppling kontaktade hon själv bolaget och fick då beskedet att hon inte längre var aktuell för uppdraget eftersom hon uppgett att hon skulle vara mammaledig.

Konsultbolaget har uppgett att det till slut inte blev något uppdrag med den tilltänkta kunden. Vid den tidpunkten hade konsultbolaget dock redan beslutat att den aktuella kvinnans CV inte skulle ingå i det urval av kandidater som kunden fick ta del av. DO:s bedömning är därför att kvinnan har diskriminerats när konsultbolaget fattade beslut att hon inte skulle ingå i det urval som presenterades till kunden.

– Kvinnan har missgynnats redan genom att inte ens komma i fråga för en möjlig anställning och det har haft samband med hennes graviditet. Därmed anser DO att det har varit fråga om diskriminering som har samband med kön, säger Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för DO:s processenhet.

DO begär nu att konsultbolaget ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. För det fall att bolaget motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in stämningsansökan till Arbetsdomstolen.


Bakgrund
En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetstagare eller den som gör en förfrågan eller söker ett arbete, se 2 kap. 1 § diskrimineringslagen.

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel kön, se 1 kap. 4 § 1 punkten diskrimineringslagen.

Ett missgynnande som har samband med graviditet är i diskrimineringslagen likställt med diskriminering som har samband med kön eftersom endast kvinnor kan bli gravida. Det krävs inte någon jämförelse med hur en man skulle ha behandlats i samma situation, utan jämförelsen görs i stället med hur kvinnan hade behandlats om hon inte varit gravid, se EU-domstolens dom i rättsfallet Dekker C-177/88.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 april 2023