Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering som har samband med flera grunder leder till ökad utsatthet

Många människors upplevelser av diskriminering omfattar olika sammanhang och följer dem genom livet. Inte sällan har den diskriminering som individen upplever samband med flera av lagens diskrimineringsgrunder. Sammantaget leder detta till en förstärkt utsatthet. Det här visar en ny rapport från DO.

En och samma person kan under livet utsättas för missgynnande och kränkningar som har samband med flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Ett ord som ofta används för att beskriva diskriminering i skärningspunkten mellan olika diskrimineringsgrunder är intersektionalitet.

DO:s nya rapport, ”Berättelser om utsatthet – En analys av diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder”, belyser frågor som har att göra med intersektionalitet och beskriver hur diskriminering som har samband med flera grunder kan komma till uttryck och hur den påverkar individers livsvillkor.

– Det vi kan se i rapporten är att diskriminering som har samband med olika diskrimineringsgrunder på det här sättet adderas till varandra och därigenom skapar en förstärkt utsatthet, säger DO Lars Arrhenius.

Rapporten ger en ökad insikt om hur diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder kan komma till uttryck och vilken inverkan den kan ha på människors liv.

Ta del av rapporten: Berättelser om utsatthet - En analys av diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder.

Diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder är: Etnisk tillhörighet, kön, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.

Rapporten baseras på en analys av anmälningar om diskriminering och på en intervjustudie där personer som själva har upplevt diskriminering som har samband med flera olika diskrimineringsgrunder har intervjuats. Intervjustudien har genomförts av forskaren Hanna Sofia Rehnberg

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 mars 2023