Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO riktar krav mot två företag efter missgynnanden vid provanställningar

DO riktar nu krav mot ytterligare två arbetsgivare för att bolagen har avslutat provanställningar på ett sätt som strider mot lagen. I det ena fallet anser DO att en kvinna som var borta från arbetet på grund av vård av barn (vab) har missgynnats enligt föräldraledighetslagen. I det andra fallet anser DO att en gravid kvinna har diskriminerats enligt diskrimineringslagen.

Diskriminering som har samband med kön och graviditet samt missgynnanden enligt föräldraledighetslagen är allvarliga problem i arbetslivet. Inte minst drabbar det enskilda när provanställningar avslutas mot bakgrund av att föräldrar behöver ta ut vab eller när det framkommer att en kvinna är gravid. Provanställda arbetstagare är en särskilt utsatt grupp.

DO har sedan tidigare flaggat för att myndigheten kommer att driva fler ärenden för att fler som drabbas ska få möjlighet till upprättelse. Därför har DO nu beslutat att framställa krav mot ytterligare två arbetsgivare.

– Min uppfattning är att det enda sättet att få till en förändring på det här området är att kontinuerligt påminna om det lagskydd som finns, och att den som handlar i strid med lagen ska veta att det kan få konsekvenser, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

De två nu aktuella arbetsgivarna är båda företag i städbranschen. I det ena fallet handlar det om en kvinna vars provanställning avslutades efter att hon behövde vara hemma tillfälligt för vab, och i det andra fallet handlar det om en kvinna vars provanställning avslutades efter att hon behövde gå ner i arbetstid och blev sjukskriven till följd av en graviditet.

– DO anser att vi i båda dessa fall kan visa på tydliga överträdelser av lagen, och att det finns skäl att ta dessa ärenden till domstol, säger Sofie Haggård Larsson, processförare på DO:s processenhet.

DO begär nu att respektive bolag ska betala ersättning till kvinnorna. I de fall bolagen motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

DO 2022/4445 och DO 2023/535

Fakta

Trots att de båda ärendena liknar varandra handlar det om överträdelser av två olika lagar.

I det ena fallet handlar det om ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen (1995:584) och i det andra fallet en överträdelse av diskrimineringsförbuden i diskrimineringslagen (2008:567).

Enligt föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet, se 16 §. DO har rätt att föra talan för en enskild individ när det gäller förbudet mot missgynnande som har samband med föräldraledighet, se 25 §.

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel kön, se 1 kap. 4 § 1 punkten diskrimineringslagen. Ett missgynnande som har samband med graviditet är i diskrimineringslagen likställt med diskriminering på grund av kön eftersom endast kvinnor kan bli gravida.

En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetstagare eller den som gör en förfrågan eller söker ett arbete, se 2 kap. 1 § diskrimineringslagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 30 januari 2023