Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Omplacering efter föräldraledighet utgjorde ett förbjudet missgynnande

När en kvinna som arbetade på ett verkstadsföretag skulle återgå i arbete efter föräldraledighet fick hon veta att hennes tjänst hade tillsatts med en kollega och att hon därför skulle erbjudas en annan tjänst. DO anser att omplaceringen i praktiken har inneburit ett avskedande och att kvinnan har missgynnats enligt föräldraledighetslagen.

Av det så kallade balansdirektivet, som inom EU reglerar arbetstagares intresse och behov av att kunna kombinera arbete och familjeliv, framgår att en arbetsgivare inte får omplacera en arbetstagare på grund av att denne har utnyttjat sin rätt till föräldraledighet. Enligt direktivet, som i svensk rätt har genomförts genom föräldraledighetslagen, har en föräldraledig arbetstagare rätt att efter föräldraledigheten återgå till samma arbete. Om inte arbetstagarens arbetsuppgifter finns kvar vid föräldraledighetens slut, har arbetstagaren en mer eller mindre absolut rätt att erbjudas arbetsuppgifter som är likvärdiga med dem som han eller hon hade före ledigheten.

DO anser att företagets omplacering av kvinnan i praktiken har utgjort ett avskedande eftersom hennes gamla tjänst fanns kvar och hade tillsatts med en annan anställd. Därtill var den nya tjänsten som hon erbjöds inte likvärdig med den tidigare tjänsten, bland annat eftersom den inte innefattar något ledningsansvar och innebär väsentligt förändrade arbetstider.

– Balansdirektivet ger arbetstagaren ett starkt skydd att återgå till den tjänst som gällde innan föräldraledigheten. Hela syftet med direktivet och föräldraledighetslagen är att möjliggöra för arbetstagare att vara föräldralediga utan att det får negativa konsekvenser för arbetslivet, säger Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för DO:s processenhet.

DO anser att företaget till följd av missgynnandet ska betala 175 000 kronor i allmänt skadestånd för kränkningen. Om företaget motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Vill du veta mer om detta ärende (DO 2022/3202)?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 3 mars 2023
Till toppen