Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO slutredovisar regeringsuppdrag om diskriminering som har samband med religion

Diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning, är ett omfattande samhällsproblem som påverkar människor i deras vardag. Det gäller inte minst de som på olika sätt är synliga i sin tro genom exempelvis klädsel eller smycken. Det här framkommer i slutredovisningen av ett regeringsuppdrag som idag överlämnas till regeringen.

Det senaste året har DO arbetat med ett regeringsuppdrag som har handlat om att utveckla kunskap om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning. I arbetet har DO gått igenom anmälningar till DO, rättsfall och befintlig svensk forskning på området. DO har dessutom genomfört dialogmöten med fler än 50 organisationer och trossamfund.

– Det är slående att de organisationer vi mött, ger en sådan samstämmig bild av diskriminering, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

"De som är synliga i sin tro drabbas hårdast"

Diskrimineringen drabbar enskilda med olika religioner eller trosuppfattningar, och inom alla samhällsområden. Utsattheten handlar om att barn trakasseras i skolan, arbetssökande sorteras bort i rekryteringsprocesser och att familjer upplever hinder i kontakter med sjukvården. Diskriminering och negativa föreställningar om religion påverkar många människors livsvillkor och utgör ett reellt hinder för individers tillgång till lika rättigheter och möjligheter.

– Det är tydligt att de som på olika sätt är synliga i sin tro, till exempel flickor och kvinnor som använder slöja, är särskilt utsatta för diskriminering – inte minst i skolan, säger Lars Arrhenius.

Underlaget visar också att det finns kunskapsluckor och behov av ytterligare arbete och kunskap för att komma till rätta med diskrimineringen.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 december 2022