Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Automatisk uteslutning av personer med autismspektrumdiagnoser till domstol

DO har beslutat att väcka talan mot Försvarsmakten för den automatiska uteslutningen av en man som ville bli prövad för värnpliktstjänstgöring. Enligt DO har den schabloniserade bedömning som mannen utsatts för inneburit att han har diskriminerats på ett sätt som har samband med funktionsnedsättning

Den aktuella mannen har sedan barndomen en diagnos inom autismspektrumet. Diagnosen har lett till att han har sållats bort från möjligheten att prövas för värnplikt utan möjlighet till en individuell bedömning av hans lämplighet att genomföra värnplikt.

En autismspektrumdiagnos innefattar stora variationer på individuell nivå i fråga om både vilka begränsningar diagnosen medför, och i vilken grad funktionsförmågan är nedsatt i det enskilda fallet. En individs symptom kan därtill ofta förändras över tid.

– Eftersom det inte kan uteslutas att personer med dessa diagnoser har den förmåga som krävs för att göra militär tjänstgöring är det min uppfattning att det strider mot diskrimineringslagen med en automatisk uteslutning. Men det handlar inte om att alla med automatik ska ha rätt att göra värnplikt, utan om rätten att prövas utifrån en persons individuella förutsättningar, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

DO yrkar i stämningsansökan att Försvarsmakten ska betala 45 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

DO 2022/4076

Fakta

För att bedöma lämpligheten av de som ska kallas till mönstring (eller det så kallade frivilliga insteget där personer på eget initiativ kan ansöka om att göra militärtjänst) är ett av stegen att kontrollera att den som är aktuell för prövning bland annat inte har en tidigare diagnosen för autism. Den som någon gång har fått den diagnosen anses enligt Försvarsmaktens rutiner per automatik olämplig för militärtjänstgöring, oavsett om personen har några symtom av betydelse för den faktiska funktionsförmågan.

DO har i ett tidigare tillsynsbeslut från i juni 2021 gjort bedömningen att såväl Försvarsmakten som Plikt- och prövningsverket har överträtt diskrimineringsförbudet genom den automatiska uteslutning som förfarandet innebär.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 november 2022