Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Fler myndigheters arbete med lönekartläggning granskas

Nu fortsätter DO tillsynen av statliga myndigheters arbete med lönekartläggning. Det handlar om ytterligare fem myndigheter, och tillsynen syftar till att säkerställa att de aktuella myndigheterna följer gällande lagstiftning.

Fler myndigheters arbete med lönekartläggning granskas.

De myndigheter som ingår i denna del av tillsynen är Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Statens institutionsstyrelse, Transportstyrelsen och Tullverket.

Det var i våras som DO inledde en tillsyn av myndigheters arbete med lönekartläggningar och även då var det fem myndigheter som omfattades. I början av oktober fattade DO sitt första beslut.

Kriminalvården brast på en rad punkter

DO konstaterade i det beslutet att Kriminalvården inte hade genomfört någon lönekartläggning alls under 2021 och att myndighetens lönekartläggning 2020 innehöll flera brister, bland annat avseende underlag, omfattning och analys. Sammantaget konstaterade DO att Kriminalvården under 2020 och 2021 inte hade fullgjort sina skyldigheter i enlighet med diskrimineringslagen.

DO kommer att följa upp Kriminalvårdens lönekartläggningsarbete och kontrollera att myndigheten rättar sig efter lagens krav.

Fakta lönekartläggning

Sedan 2017 framgår av diskrimineringslagen att en arbetsgivare varje år ska genomföra en lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Även löneskillnader mellan kön ingår i jämförelsen

Enligt diskrimineringslagen ska en lönekartläggning omfatta bland annat kartläggning och analys av bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren.

Den ska även omfatta löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetsgivarens analys ska också omfatta om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön.

Om en arbetsgivare inte har följt reglerna om lönekartläggning kan DO framställa en begäran till Nämnden mot diskriminering, om att förelägga arbetsgivaren att fullgöra sina skyldigheter.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 juni 2023
Till toppen