Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommunen medger fel och betalar ersättning

Den kommun i Västsverige som avslutade provanställningen för en gravid kvinna medger nu att den gjort fel och betalar den begärda diskrimineringsersättningen till kvinnan. Därmed avslutar DO ärendet.

Kommunen medger fel och betalar ersättning. Den kommun i Västsverige som avslutade provanställningen för en gravid kvinna medger nu att den gjort fel och betalar den begärda diskrimineringsersättningen till kvinnan. Därmed avslutar DO ärendet.

Det handlar om en kvinna som i början av året påbörjade en provanställning i kommunen, men som en dryg månad in i provanställningen berättade för sin chef att hon var gravid. Kort tid därefter blev hon kallad till ett möte där hon fick beskedet att hennes provanställning skulle avslutas, och motiveringen var hög frånvaro.

Diskriminering baserat på 2 grunder

DO ansåg efter att ha utrett händelsen att det fanns ett tydligt samband mellan den tidpunkt då kvinnan meddelade att hon var gravid och beskedet att provanställningen skulle avslutas. Eftersom en del av frånvaron också var kopplad till vård av barn med en funktionsnedsättning ansåg DO därtill att det finns ett samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Sammantaget ansåg DO att kvinnan har utsatts för diskriminering som har samband med grunderna kön och funktionsnedsättning.

Kommunen har medgett att diskrimineringen och har betalat den begärda ersättningen till kvinnan.

DO 2022/1673


Fakta Direkt diskriminering

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel kön (1 kap. 4 § 1 punkten diskrimineringslagen).

En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare (2 kap. 1 § diskrimineringslagen).

Enligt EU-praxis

Enligt praxis från EU-domstolen kan uppsägning av en kvinnlig arbetstagare på grund av graviditet eller annan orsak som väsentligen grundas på graviditeten endast gälla kvinnor och utgör därför diskriminering på grund av kön.

Enligt förarbetena till diskrimineringslagen och EU-domstolens praxis kan man även diskrimineras genom anknytning till någon som har en egenskap som skyddas i DL, såsom exempelvis funktionsnedsättning. Om man missgynnas på grund av en sådan anknytning, kan det alltså utgöra diskriminering.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 oktober 2022