Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när kvinnas provanställning avbröts

Det var diskriminering när en kommun i Västsverige avslutade provanställningen för en kvinna som var gravid. Den bedömningen gör DO som nu begär att kommunen ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

Kvinnan påbörjade i januari 2022 en provanställning på ett äldreboende, och en dryg månad in i provanställningen berättade kvinnan för sin chef att hon var gravid. Cirka två veckor senare blev hon kallad till ett möte där hon fick beskedet att hennes provanställning skulle avslutas. Kommunens motivering var att kvinnan hade haft hög frånvaro. En del av frånvaron var bland annat relaterad till hennes graviditet och en del hade samband med att hon vårdade ett barn med funktionsnedsättning.

Diskriminering baserat på kön och funktionsnedsättning

DO anser efter att ha utrett händelsen att det finns ett tydligt samband mellan den tidpunkt då kvinnan meddelade att hon var gravid och beskedet att provanställningen skulle avslutas. Hänvisningen till frånvaron gör därtill att DO anser att det finns ett samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Sammantaget anser DO att kvinnan har utsatts för diskriminering som har samband med grunderna kön och funktionsnedsättning.

– DO:s bedömning är att omständigheterna tydligt visar att agerandet har haft samband med båda diskrimineringsgrunderna. Vi menar därför att det nu är kommunen som måste kunna visa att det inte har varit fråga om diskriminering, säger Sofie Rykowski processförare på DO:s processenhet.

DO begär nu att kommunen ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning och ekonomisk kompensation till kvinnan. Om kommunen motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

DO 2022/1673

Fakta: Direkt diskriminering
Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel kön (1 kap. 4 § 1 punkten diskrimineringslagen).

En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare (2 kap. 1 § diskrimineringslagen).

Enligt praxis från EU-domstolen kan uppsägning av en kvinnlig arbetstagare på grund av graviditet eller annan orsak som väsentligen grundas på graviditeten endast gälla kvinnor och utgör därför diskriminering på grund av kön.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 21 oktober 2022