Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO följer lagen

SvD Ledare publicerade idag: Med anledning av Peter Wennblads ledare ”Sätt stopp för DO:s folkuppfostran” har replik inkommit från Lars Arrhenius. Den följer här.

DO:s uppdrag är att motverka diskriminering och utöva tillsyn över diskrimineringslagen. DO ska därtill verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Uppdraget är reglerat i diskrimineringslagen och lagen om Diskrimineringsombudsmannen (DO-lagen). Diskrimineringslagen har sin grund i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Diskrimineringslagen och DO-lagen anknyter till regeringsformen, flera FN-konventioner, Europakonventionen och EU-rättens grundläggande rättigheter.

Diskrimineringslagen trädde i kraft 2009, under den dåvarande borgerliga regeringen. I förarbetena till lagen (prop. 2007/08:95) är det tydligt att avsikten var att DO skulle arbeta för lika rättigheter och möjligheter även när det saknas en direkt koppling till diskriminering enligt bestämmelserna i diskrimineringslagen.

Med anledning av en ledare av Peter Wennblad finns därför anledning att korrigera ett antal vantolkningar som framförs där.

DO har i ett ställningstagande fastställt vad uppdraget att verka för lika rättigheter och möjligheter innebär. Ställningstagandet innebär inte att DO försöker bredda eller förändra myndighetens uppgifter. Det som framgår är redan DO:s uppdrag och det blir tydligt för den som läser DO-lagen, den lag som anger DO:s uppdrag.

Peter Wennblad sammanfattar DO:s uppdrag men utesluter att det av lagen framgår att DO bland annat ska informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter med myndigheter, företag, enskilda och organisationer. Det framgår alltså där att utöver att bedriva tillsyn över diskrimineringslagen, ska DO arbeta för att förändra föreställningar och beteenden i samhället som kan vara ett hinder för lika rättigheter och möjligheter.

Det finns förhållanden i samhället som kan utgöra hinder eller begränsningar för att alla ska ha tillgång till lika rättigheter och möjligheter och som inte kan motverkas endast med tillsyn av bestämmelserna i diskrimineringslagen. Enligt DO-lagen ska DO verka för att även sådana hinder och begränsningar försvinner så att alla i praktiken har tillgång till lika rättigheter och möjligheter.

Det kan handla om att delta i debatten om vårt samhälles syn på ålder som leder till föreställningar som utgör hinder för människor vid en viss ålder att få tillgång till arbete eller kompetensutveckling. Det kan vara att belysa de hinder som leder till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, även när lönediskriminering på individnivå inte har fastställts.

Ställningstagandet är inte en ny inriktning. Det är att återgå till det som från början var lagstiftarens intention. Det handlar om att tydliggöra att DO kan och ska verka inom hela det område som lagstiftaren har formulerat i lagen och i linje med Sveriges internationella åtaganden.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022