Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förstärkt skydd för arbetstagare från 2 augusti

DO:s uppdrag utökas när ombudsmannen den 2 augusti får behörighet att företräda arbetstagare som är föräldrar, vårdar en anhörig eller när arbetstagarens familj drabbas av allvarlig sjukdom.

I juni fattade Riksdagen beslut om genomförande av EU-kommissionens direktiv om balans mellan arbete och privatliv. Balansdirektivet innebär bland annat ökade rättigheter för föräldrar till barn upp till åtta år, arbetstagare som har närstående med omsorgsbehov eller när arbetstagarens familj drabbas av allvarlig sjukdom eller olycka.

Förändringarna innebär att DO får en utökad talerätt, det vill säga rätt att företräda den enskilda arbetstagaren i domstol om den missgynnas eller utsätts för repressalier av arbetsgivaren.

– Att DO får en utökad talerätt innebär att skyddet för arbetstagaren ökar i situationer där många ofta redan har det svårt. Förändringen innebär också att personer som faktiskt missgynnas i samband med att de behöver ta ut ledighet för vård av närstående eller i samband med trängande familjeskäl får en större möjlighet till upprättelse, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Flexibla arbetsformer

En arbetstagare som är förälder till barn under åtta år eller har en närstående som är svårt sjuk med omsorgsbehov har rätt att begära och nyttja flexibla arbetsformer. Rätten till flexibla arbetsformer för att vårda ett barn under åtta år eller en närstående regleras i föräldraledighetslagen och lagen om ledighet för närståendevård.

Ledighet för närståendevård

En arbetstagare som vårdar en närstående som är svårt sjuk har rätt till ledighet. Rätten till vård av en närstående som är svårt sjuk regleras i lagen om ledighet för närståendevård.

Ledighet av trängande familjeskäl

En arbetstagare har rätt till ledighet i samband med sjukdom eller olycksfall inom familjen som gör arbetstagarens närvaro absolut nödvändig. Rätten till ledighet i samband med sjukdom eller olycksfall inom familjen regleras i lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

Att tänka på som arbetsgivare

Det är förbjudet att som arbetsgivare på något sätt missgynna den arbetstagare som begär eller nyttjar flexibla arbetsformer för att vårda ett barn under åtta år eller en närstående som är svårt sjuk, ledighet för att vårda en närstående, eller ledighet av trängande familjeskäl.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 3 februari 2023