Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ny rapport om intersexvariation och diskriminering

Idag publicerar DO en ny rapport om livsvillkoren för personer med intersexvariation ur ett diskrimineringsperspektiv. En av de första rapporterna i Sverige som särskilt belyser situationen för dessa personer – som även kallas personer med könsvariation. I rapporten lyfter DO fram att det finns ett behov av att tydliggöra att diskriminering som har samband med intersexvariation omfattas av diskrimineringslagen.

Könsvariation kan yttra sig på många olika sätt. För vissa kan det vara synligt i de yttre könsorganen. För andra krävs undersökningar och tester för att kunna fastställa att det rör sig om en intersexvariation. I en del fall upptäcks tillståndet redan hos det nyfödda barnet, hos andra blir det uppenbart i puberteten. Det förekommer också att det upptäcks i vuxen ålder.

Under de senaste tre decennierna har intersex gått från att enbart behandlas som en medicinsk fråga till att också inkludera fler aspekter. Här ryms, vid sidan om de medicinska perspektiven, också frågor om synlighet i samhället, identitet, mänskliga rättigheter och diskriminering.

Vi kan se att det förekommer utsatthet bland personer med könsvariation i Sverige. Denna utsatthet aktualiseras i hälso- och sjukvården. Här pekar såväl företrädare för civilsamhället som myndigheter på att personer med intersexvariation blir utsatta för bristande bemötande, trakasserier, avsaknad av likvärdig vård och bristande tillgång på information. Rapporten visar också att det förkommer upplevelser av diskriminering som har samband med intersexvariation inom utbildningsområdet och i arbetslivet.

Livssituationen för personer med intersexvariation skiljer sig åt. Personer med intersexvariation har olika livserfarenheter och syn på sin identitet. Det finns personer i gruppen som identifierar sig som ”person med intersexvariation” eller ”intersexperson”. Andra gör inte det, utan väljer att tala om sin könsvariation utifrån den specifika medicinska diagnos de har.

Diskriminering som har samband med intersexvariation omfattas av diskrimineringslagen, under diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck, med stöd av uttalanden i lagens förarbeten. Hur starkt detta skydd är har dock kritiserats utifrån att det är oklart huruvida det också gäller för personer som inte är könsöverskridande till sin identitet eller i sitt uttryck. Därför föreslår DO att regeringen bör se över om det finns behov av att tydliggöra skyddet mot diskriminering som har samband med intersexvariation.

DO ser också att kunskapen om könsvariation behöver öka i samhället i stort samt att forskning- och kunskapsläget behöver stärkas kring diskriminering av personer med intersexvariation, inte minst utifrån frågor som rör situationen inom hälso- och sjukvården.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 juni 2022
Till toppen