Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO avstyrker förslag om etableringsstopp för konfessionella friskolor

Utbildningsdepartementets förslag om ett etableringsstopp för konfessionella friskolor och fritidshem står i strid med Europakonventionens diskrimineringsförbud och är också problematiskt när det gäller allas lika rättigheter och möjligheter oavsett deras religion eller annan trosuppfattning. DO avstyrker därför förslaget. Det skriver DO i ett remissyttrande som lämnas idag.

Utredningen ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” konstaterade i december 2019 att en majoritet av de existerande skolorna i Sverige med en registrerad konfessionell inriktning var kristna, cirka tio var muslimska skolor och en var judisk. Av utbildningsdepartementets promemoria framgår att antalet elever på de aktuella skolorna läsåret 2020/21 utgör betydligt färre än 1 procent av det totala antalet elever i Sverige. När det gäller antalet barn i fristående fritidshem med konfessionell inriktning saknas det uppgifter.

Syftet med förslaget är enligt promemorian att minska risken för våldsbejakande extremism, säkerställa jämställdhet och likvärdighet samt främja integration och motverka skolsegregation.

– Det här är givetvis beaktansvärda skäl men det finns inte i underlaget ett tillräckligt stöd för att ett etableringsförbud skulle uppnå förslagets syften, säger Adrian Engman chef för DO:s rättsenhet.

Exempelvis medges i promemorian att det är boendesegration som har störst betydelse för skolsegregationen inom grundskolan, även om skolvalet har bidragit.

I promemorian redovisas också att det enbart är på vissa fristående skolor med konfessionell inriktning som det vid tillsyn har konstaterats att det finns brister. Utbildningsdepartementet ger därtill exempel på att det finns andra verkningsfulla sätt att uppnå de syften som förslaget avser. Enligt promemorian har Skolinspektionens ingripanden under 2021 lett till att sju skolenheter har stängts.

Enligt DO framstår förslaget därför inte som lämpligt, nödvändigt eller proportionerligt. De problem som promemorian har identifierat i relation till verksamheter med konfessionell inriktning kan åtgärdas genom mindre ingripande åtgärder, exempelvis de redan föreslagna författningsändringar som behandlas i riksdagen under våren 2022 (propositionerna ”Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem” och ”Ett mer likvärdigt skolval”) och dessutom en fortsatt effektiv och skarp tillsyn.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 maj 2022