Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Utredningens förslag en mycket viktig förstärkning av skyddet mot diskriminering

DO lämnar idag sitt remissvar över betänkandet ”Ett utökat skydd mot diskriminering”. DO tillstyrker utredningens förslag. Inte minst förslaget att utvidga förbudet mot diskriminering inom offentlig verksamhet skulle enligt DO innebära en mycket viktig förstärkning av diskrimineringsskyddet.

Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering gäller idag inom ett antal av lagstiftaren utpekade områden som till exempel inom arbetslivet, utbildningsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och socialförsäkringssystemet. Utöver det, och för att komplettera övriga förbud, finns ett generellt förbud för offentligt anställda att i sitt bemötande diskriminera enskilda. Begränsningen till ett diskriminerande bemötande innebär att en stor del av verksamheten inom offentlig förvaltning inte omfattas av diskrimineringsförbuden eller DO:s tillsyn.

DO:s erfarenhet av de anmälningar om upplevd diskriminering som inkommer till myndigheten är att skyddet i diskrimineringslagen behöver förstärkas och att DO behöver få en utökad roll som tillsynsmyndighet över offentligt anställdas agerande när det gäller diskrimineringsfrågor. DO anser att utredningens förslag att förbudet för offentligt anställda även ska omfatta åtgärder eller underlåtenhet att vidta åtgärder i förhållande till allmänheten innebär ett mer enhetligt och heltäckande skydd för all offentlig verksamhet i diskrimineringslagen.

DO anser att utredningen har redovisat rimliga skäl för att domstolars handläggning, domar och beslut i enskilda mål och ärenden ska vara undantagna från det utvidgade förbudet mot diskriminering i offentlig verksamhet och har därför ingen invändning mot förslaget. DO invänder inte heller mot att förslaget att ett generellt undantag från förbudet ska införas när det finns ett berättigat syfte och där medlen som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. DO framhåller dock vikten av en restriktiv tillämpning av det generella undantaget för att diskrimineringsförbudet inom offentlig verksamhet inte ska urholkas.

– Det här förslaget kommer, om det blir verklighet, att bli en mycket viktig förstärkning av skyddet mot diskriminering för enskilda gentemot det allmänna. Det är därför angeläget att förändringarna införs så snart som möjligt, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman.

Vad avser utredningens överväganden och förslag om ett utvidgat skydd för arbetstagare mot trakasserier och hot från tredje man delar DO dessa förslag. DO tillstyrker också förslaget att arbetsgivares skyldigheter att ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier även ska omfatta trakasserier från tredje man.

Utredningen har också gjort överväganden och lämnat förslag för de diskrimineringssituationer där en identifierad skadelidande saknas, till exempel när en företrädare för en verksamhet som omfattas av diskrimineringsförbuden sprider uttalanden eller meddelanden som uttrycker missaktning och som har samband med en skyddad diskrimineringsgrund.

DO instämmer i utredningens bedömning om behovet av att införa åtgärder för att stärka diskrimineringsskyddet i fall där det saknas en identifierbar skadelidande. DO tillstyrker utredningens förslag om att en ny sanktion införs i diskrimineringslagen samt godtar att vite införs som sanktion i dessa fall. Enligt DO finns det dock frågetecken kring hur effektiv vitessanktionen kommer att vara i praktiken, och det är en ordning som kan komma att behöva omprövas framöver när det finns praxis inom området.

Utredningen föreslår att möjligheten att ingripa mot diskriminerande offentliga uttalanden eller meddelanden med vitesföreläggande inte ska gälla då de omfattas av de särskilda yttrandefrihetsgrundlagarna tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. DO, liksom utredningen, anser dock att den normkonflikt som finns mellan yttrandefrihetsgrundlagarnas skydd för yttrandefriheten och unionsrättens skydd mot diskriminerande offentliga uttalanden eller meddelanden därför behöver utredas i särskild ordning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 maj 2022
Till toppen