Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommunen betalar ersättning till förskolebarn efter överenskommelse

En kommun i Mellansverige har genom en överenskommelse med DO valt att betala ersättning till ett barn på en av kommunens förskolor. DO:s utredning i ärendet har lett fram till bedömningen att kommunens underlåtenhet att vidta åtgärder för tillgänglighet har varit fråga om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Det handlar om en flicka i förskoleåldern som har en muskelsjukdom och därför använder rullstol. DO anser att kommunen har brustit i sin skyldighet att vidta sådana åtgärder för tillgänglighet som har varit skäliga att kräva mot bakgrund av flickans behov av anpassningar för att dels kunna förflytta sig, dels sköta sin hygien på samma villkor som andra förskolebarn. DO anser därför att kommunen har diskriminerat flickan i form av bristande tillgänglighet.

DO valde efter att ha utrett händelsen att träda in som part för förskolebarnet och krävde att kommunen skulle betala diskrimineringsersättning. Parterna har nu efter förlikningsdiskussioner träffat en överenskommelse, och ärendet avslutas därmed.

PRO 2022/2

Fakta

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 april 2022