Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Fortsatt ökning av antalet anmälningar till DO

Ökningen av antalet anmälningar som inkommer till DO fortsatte under 2021. Det visar den årliga statistikrapporten som presenteras idag. Antalet anmälningar är det klart högsta de senaste sju åren och indikerar att anmälningsbenägenheten om upplevd diskriminering i samhället ökar.

Under 2021 inkom drygt 5000 anmälningar till DO vilket är en kraftig ökning jämfört med 2020 då antalet var drygt 3500. Samhällsområdet hälso- och sjukvård är det område där ökningen är som störst och det går att se ett tydligt samband med covid 19-pandemin.

Exempel på det är ett stort antal anmälningar som har samband med ålder, där uppgiftslämnarna har upplevt sig diskriminerade då de med hänvisning till sin ålder enbart erbjöds en viss typ av covid-vaccin. Ett annat exempel är när hälso-och sjukvårdens smittskyddsåtgärder har påverkat tillgängligheten inom hälso-och sjukvården för personer med funktionsnedsättning.

En stor del av ökningen har också samband med införandet av vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd den 1 december 2021. Av dem har DO tagit emot omkring 750 anmälningar om vaccinationsbevis där uppgifter om samband med någon skyddad diskrimineringsgrund inte framgår eller saknas.

- Covid-19-pandemin har påverkat många människor i samhället på olika sätt. DO:s statistikrapport visar nu att människor också rapporterar att de upplevt diskriminering som har ett samband med pandemin, säger DO Lars Arrhenius

Statistik över anmälningar ger inte hela bilden av diskrimineringen i samhället, men den ger indikationer på områden där det kan finnas särskilda behov av insatser.

- Att ta emot anmälningar är en central del i Diskrimineringsombudsmannens uppdrag och den här statistikrapporten kan bidra med viktig kunskap om hur diskriminering kan yttra sig, säger Lars Arrhenius.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 april 2022