Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Delredovisning lämnad till regeringen om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning

DO har gjort en analys av anmälningar om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning. En stor del av anmälningarna rör arbetslivet. Diskriminering inom utbildningsväsendet förefaller också vara vanligt förekommande enligt analysen.

Under hösten 2021 fick DO i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsunderlag om förekomst av diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning, och hur den samspelar med diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

DO har nu lämnat in en delredovisning av uppdraget, i vilken myndigheten redogör för en analys av anmälningar om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning som DO tagit emot under de senaste sju åren.

Analysen visar att en stor del av anmälningarna om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning rör diskriminering i arbetslivet. Den övervägande delen av anmälningarna rör diskriminering av muslimer och diskriminering som har samband med islam. En stor del av anmälningarna om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning rör också diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

När det kommer till diskriminering inom utbildningsväsendet handlar anmälningarna till stor del om muslimska elever.

- Alla barn i skolan har rätt till en skolgång som är fri från diskriminering. Det är uppenbart att så inte är fallet. Muslimska flickor som bär slöja förefaller vara en särskilt utsatt grupp. Jag ser allvarligt på att barn oavsett deras religion eller trosuppfattning inte självklart har en trygg skolmiljö, säger Lars Arrhenius.

Uppdraget ska slutredovisas senare under 2022. Utöver analys av anmälningar kommer slutredovisningen bland annat redogöra för erfarenheter från DO:s dialog med företrädare för organisationer i civila samhället, befintlig kunskap såsom rapporter och forskning samt den diskrimineringsrättsliga utvecklingen på området.

Delredovisning: Utveckla kunskap om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning

Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 mars 2022