Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Användandet av oönskat pronomen diskriminering enligt DO

Det var diskriminering när en lärare på en skola i Mellansverige vägrade att tilltala en elev med elevens önskade pronomen. DO:s bedömning efter att ha utrett händelsen är att utbildningsanordnaren som driver skolan har diskriminerat eleven och brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet. DO begär därför att utbildningsanordnaren ska betala diskrimineringsersättning till eleven.

I samband med att en elev, som identifierar sig som ickebinär, började på skolan informerade elevens vårdnadshavare en lärare och en lärarassistent om att elevens pronomen är hen. Läraren uppgav att hon inte kan använda ordet hen i tal. Vårdnadshavarna upplyste skolans rektor om elevens könsidentitet och lärarens inställning till att tilltala eleven med önskat pronomen. Trots att rektorn lovade att tala med läraren kom eleven att bli kallad för fel pronomen under mer än en termin.

Utbildningsanordnaren har till DO medgett att eleven har utsatts för diskriminering och att situationen pågick alldeles för länge.

Det är utbildningsanordnaren, det vill säga den som driver verksamheten, som ansvarar för de diskriminerande handlingar som begås av en företrädare för skolan, till exempel en lärare. En utbildningsanordnare som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring händelsen och vidta skäliga åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden.

- Att en lärare, mot en elevs uttryckliga vilja, medvetet låter bli att använda det pronomen som eleven identifierar sig med är en allvarlig form av trakasserier och något som en rektor omgående måste se till upphör. I skolan ska alla elever känna sig trygga och respekterade och inte behöva utsättas för diskriminering. Det är särskilt viktigt att lärare gestaltar och förmedlar denna värdegrund, säger DO:s processförare Isabelle Arsova.

Läraren som fortsatt vägrade att använda elevens önskade pronomen blev efter att skolan agerat avstängd och senare uppsagd. DO:s tillsyn har dock inte handlat om huruvida det var rätt eller inte av skolan att säga upp läraren, utan om skolan, genom lärarens agerande, har diskriminerat eleven.

DO begär nu att utbildningsanordnaren ska betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven. Om utbildningsanordnaren motsätter sig DO:s begäran avser DO att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

PRO 2022/3

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 februari 2022