Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när kommunen inte vidtog åtgärder för tillgänglighet

Det var diskriminering när en kommun i Mellansverige inte vidtog skäliga åtgärder för att anpassa skollokalerna för en elev med funktionsnedsättning. Det anser DO som nu begär att kommunen ska betala diskrimineringsersättning till eleven.

Det handlar om en flicka i förskoleåldern som har en muskelsjukdom och därför använder rullstol. Flickans vårdnadshavare ansökte i februari 2017 om förskoleplats och efter att ha lämnat in intyg från läkare och specialpedagog erbjöds flickan en förskoleplats. I september samma år påbörjades barnets inskolning men det fanns då inte någon anpassning på plats, bland annat fick inte rullstolen plats i toalettrummet och toalettstol och trösklar var inte anpassade. Några anpassningar hade inte heller skett när barnet i februari 2018 började vistas regelbundet på förskolan.

Först ett år senare, i mars 2019, meddelade kommunen sin avsikt att anpassa förskolans lokaler. Själva åtgärderna drog dock ut på tiden, och trösklarna respektive toalettrummet var inte anpassade förrän i september 2019 respektive september 2021.

DO anser efter utredning att kommunen har brustit i sin skyldighet att vidta sådana åtgärder för tillgänglighet som har varit skäliga att kräva mot bakgrund av flickans behov av anpassningar för att dels kunna förflytta sig, dels sköta sin hygien på samma villkor som andra förskolebarn. DO anser därför att kommunen har diskriminerat flickan i form av bristande tillgänglighet.

- Människor med funktionsnedsättningar möter svårigheter i samhället under hela sin livstid, först som barn och därefter som vuxna. Att i sin utbildningsmiljö inte tillförsäkras ens de anpassningar som behövs för att man ska kunna sköta sin hygien, är ett allvarligt problem, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

DO begär nu att kommunen ska betala 200 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven. Om kommunen motsätter sig DO:s begäran är det DO:s avsikt att lämna in en stämningsansökan mot kommunen.

PRO 2022/2

Sidinformation

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022