Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Stor okunskap kring skydd för gravida i arbetslivet

”Anna” är en kvinna som för ett par år sedan sökte arbete hos ett företag i Skåne. När Anna kort efter att hon hade fått besked om att hon hade fått jobbet meddelade sin nya chef att hon var gravid valde chefen att avbryta anställningen. I ett flertal SMS skrev chefen att hon kunde glömma anställningen och att han skulle riva upp anställningsavtalet.

En regelbundet återkommande fråga till DO är om en arbetsgivare under en anställningsintervju får fråga en kvinna om hon är, eller planerar att bli gravid. När frågan ställs till DO är det ofta i princip retoriskt eftersom vi alla redan vet att könsdiskriminering i arbetslivet är förbjudet.

Den första jämställdhetslagen trädde i kraft för över 40 år sedan. Ändå får DO varje år in mängder av anmälningar, tips och klagomål som handlar om diskriminering som har samband med kön och, eller missgynnanden (är till nackdel) enligt föräldraledighetslagen. Det är en lag som trädde i kraft för drygt 25 år sedan. Förra året var det omkring 500 anmälningar etc. Att många därtill handlar om graviditet är också mycket tydligt.

Sämre behandling p g a föräldraledighet drabbar främst kvinnor

Diskriminering i arbetslivet som har samband med kön och missgynnanden enligt föräldraledighetslagen är allvarliga problem som i huvudsak drabbar kvinnor. Diskrimineringen leder till att kvinnor inte har samma tillgång till arbete som män genom att inte komma ifråga vid rekryteringar. Dessutom avlutas provanställningar med anledning av att kvinnor har meddelat att de är gravida.

Missgynnanden enlig föräldraledighetslagen kan till exempel leda till sämre löneutveckling, och därmed sämre semesterersättning och pensionsavsättning. Den lägre lönen har även en påverkan på den sjukpenningsgrundande inkomsten, vilket kan leda till ett lägre ersättningsbelopp från socialförsäkringen i samband med exempelvis sjukdom eller föräldraledighet.

Vad gäller kopplingen till graviditet har EU-domstolen genom praxis konstaterat att en uppsägning av en arbetstagare på grund av graviditet eller annan orsak som väsentligen grundas på graviditeten endast kan gälla kvinnor. Därför utgör det direkt diskriminering på grund av kön.

Många uppsägningar vid provanställningar

En oroväckande stor andel av de ärenden DO får in och har drivit handlar just om uppsägning i anslutning till en provanställning. Det är tydligt att många arbetsgivare inte är medvetna om den starka koppling som finns mellan graviditet och direkt diskriminering på grund av kön, och att detta även gäller under provanställningen.

Enligt EU:s så kallade mödraskyddsdirektiv (Rådets direktiv 92/85/EEG) får en arbetsgivare som fått kännedom om att en arbetstagare är gravid inte säga upp arbetstagaren, förutom i undantagsfall och i så fall för skäl som är godtagbara för uppsägning och som inte får ha koppling till graviditeten. Enligt DO ska de svenska bestämmelserna tolkas i enlighet med mödraskyddsdirektivet.

”Anna” i exemplet ovan är ett fingerat namn, men omständigheterna är hämtade från ett mål som DO drev i Arbetsdomstolen 2018. DO ansåg att bolaget i fråga hade diskriminerat kvinnan av skäl som hade samband med hennes graviditet och missgynnat henne i förhållande till föräldraledighetslagen.

Förvånansvärt vanligt

I Arbetsdomstolen medgav bolaget diskrimineringen och betalade därför 100 000 kronor i ersättning till kvinnan. Just det här exemplet har ett par år på nacken, men fortfarande är den här typen av händelser förvånansvärt vanliga. Bara i år har DO ingått förlikning i ett ärende och stämt i ytterligare ett ärende som rör diskriminering när rekryteringar har avbrutits med anledning av en kvinnas graviditet. DO har också stämt en arbetsgivare i ett ärende som rör missgynnande enligt föräldraledighetslagen.

Som diskrimineringsombudsman vill jag åstadkomma en förändring på det här området. Jag anser att det är viktigt att kontinuerligt påminna om förbudet och bland annat göra det genom att regelbundet driva den här typen av ärenden i domstol. DO kommer fortsätta att driva ärenden som rör diskriminering i samband med graviditet och missgynnanden enligt föräldraledighetslagen, så länge vi får in nya anmälningar, tips och klagomål.

"Arbetsgivare som diskriminerar - det kan kosta"

Arbetsgivare som fortsätter att inte följa lagen ska veta att det kan komma att kosta. Jag vill också generellt öka antalet ärenden som DO driver i domstol. Myndighetens tillsyn av enskildas klagomål kommer därför framöver i huvudsak att inriktas mot om det finns förutsättningar att framställa krav på diskrimineringsersättning. Men det är också viktigt att arbetsgivarna själva på ett kraftfullt sätt aktivt arbetar för att motverka diskriminering, och på så sätt gör vad de kan för att undvika att hamna i en situation där enskilda diskrimineras.

Och vad gäller den där frågan, den om en arbetssökande är gravid eller avser att försöka bli gravid, så är min rekommendation att hålla frågorna till det som är relevant för det arbete som söks. Och att missgynna någon med anledning av en graviditet är diskriminering.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 30 mars 2023