Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Forskningsrapport visar på risker för diskriminering i socialtjänsten

Socialsekreterares föreställningar om kön, ålder, etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning kan påverka tillgången till socialtjänstens insatser. I en ny forskningsrapport, som tagits fram på uppdrag av DO, framgår det att skillnader i socialtjänstens insatser på flera områden kan innebära en risk för diskriminering och utgöra hinder för individers tillgång till lika rättigheter och möjligheter.

Många människor upplever diskriminering i kontakt med socialtjänsten. Det framgår såväl i DO:s dialog med civila samhället som av anmälningar om diskriminering inom socialtjänsten. Ett särskilt problemområde som DO har identifierat är skillnader i socialtjänstens insatser för barn och unga.

– Det kan handla om att socialtjänsten inte gör en bedömning utifrån den enskilda situationen utan att bedömningen grundar sig i eller påverkas av föreställningar om vissa grupper, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

På ett övergripande plan kan det dock vara svårt att identifiera hur skillnader i insatser kan utgöra diskriminering eller inte. För att öka kunskapen har DO därför, genom forskarna Birgitta Persdotter och Katarina Grim vid Karlstads universitet, låtit genomföra en intervjustudie med socialsekreterare. Intervjustudien publiceras nu av DO i en rapport.

I rapporten synliggörs hur den kompetens, de resurser och de förhållningssätt som finns både hos enskilda socialsekreterare och i organisationerna kan gynna vissa grupper och missgynna andra. Det kan exempelvis handla om socialsekreterares föreställningar och att de ser mer allvarligt på olika former av barns utsatthet beroende på kön, ålder, etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning.

– Jag hoppas att den här rapporten ska bidra till att kunskap om orsaker till och effekter av skillnader i socialtjänstens insatser ökar, och att frågor som rör osakliga skillnader i insatser i större utsträckning diskuteras och behandlas utifrån ett diskrimineringsperspektiv, säger Lars Arrhenius.

Forskarna identifierar i rapporten att det finns ett behov av en rad olika anpassningar i socialtjänstens utredningsarbete för att alla barn ska få samma tillgång till stöd och skydd, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning. Det handlar både om socialsekreterarens kompetens och förhållningssätt och om den sociala barn- och ungdomsvårdens interna och externa förutsättningar.

Bakgrund

Varje år tar DO emot cirka 150 anmälningar som rör diskriminering i verksamheter inom socialtjänsten. Den övervägande delen av anmälningarna rör diskriminering som har samband med funktionsnedsättning och diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Anmälningarna rör ofta komplexa situationer och händelser som har pågått under en lång tid.

I den rapport som presenteras idag synliggörs exempel på skillnader i socialtjänstens insatser som skulle kunna utgöra diskriminering eller risk för diskriminering. DO kommer att se närmare på hur dessa skillnader förhåller sig till diskrimineringslagens bestämmelser, bland annat genom att utreda anmälningar om diskriminering.

I intervjuerna som forskarna genomfört med socialsekreterarna lyfter socialsekreterarna själva att det finns ett behov av kunskap om vad diskriminering innebär och hur diskriminering kan motverkas.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2022