Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO stämmer företag i musikbranschen

DO har beslutat att väcka talan mot ett företag i musikbranschen som avbokat en musiktjänst med hänvisning till att kunden är homosexuell. DO anser att företaget i och med nekandet av tjänsten har överträtt diskrimineringslagens förbud mot diskriminering vid tillhandahållande av tjänster till allmänheten.

Företaget är baserat i Västsverige och erbjuder musiktjänster där kunder erbjuds att skriva och spela in musik tillsammans med företagets ägare. Den man vars talan DO nu för hade beställt en musiktjänst av företaget, men när företagets ägare fick klart för sig att kunden var homosexuell avbokades tjänsten. Företaget har uppgett att avbokningen skedde då det inte är förenligt med ägarens kristna tro att samarbeta med en person som är homosexuell.

Diskrimineringsförbudet för näringsidkare syftar till att skydda enskilda mot diskriminering vid tillhandahållanden av varor, tjänster och bostäder i alla situationer utanför privat- och familjelivet. Skyddet är starkt och ger inte näringsidkare någon rätt att diskriminera kunder av skäl som har samband med näringsidkarens egen religion eller trosuppfattning. Att missgynnandet i det här fallet har skett mot bakgrund av verksamhetsutövarens religiösa tro saknar därför betydelse i en situation som denna.

– Var och en har en självklar rätt till sin tro, men rättspraxis klargör att själva utövandet av den religiösa tron kan begränsas om utövandet kommer i konflikt med något av de diskrimineringsförbud som finns i diskrimineringslagen, exempelvis förbudet mot diskriminering vid tillhandahållande av tjänster. Ett företag som erbjuder tjänster till allmänheten får därför inte med hänvisning till religion diskriminera mellan olika kunder som vänder sig till företaget, säger Johanna Fernlund tillförordnad chef för DO:s processenhet.

DO begär nu att företaget ska betala 25 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen, och det blir nu upp till Varbergs tingsrätt att ta ställning till diskrimineringsfrågan.

FAKTA

Diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten (diskrimineringslagen 2 kapitlet, 12 §). Bestämmelsen är inte förenad med några undantag för diskriminering av skäl som har samband med sexuell läggning.

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2022