Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO:s remissvar på promemorian om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

DO har idag lämnat synpunkter på en departementspromemoria om hur vaccinationsbevis i vissa sammanhang ska kunna användas som en åtgärd för att minska smittspridning. DO konstaterar i remissvaret att förslaget väcker frågor som rör såväl likabehandling av vaccinerade och ovaccinerade, som diskriminering främst kopplat till diskrimineringsgrunderna ålder, funktionsnedsättning och religion eller annan trosuppfattning.

Förslaget i departementspromemorian handlar om en hypotetisk situation då vaccinationsbevis skulle kunna användas som en smittskyddsåtgärd i samband med allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och på platser som används för privata sammankomster (exempelvis festlokaler). Det skulle vara antingen som ett medel för att kunna höja de deltagartak som finns idag om de av smittskyddsskäl inte kan tas bort, eller i en situation då deltagartaken har tagits bort men där åtgärder som begränsar deltagandet kan motiveras på grund av det epidemiologiska läget.

Med vaccinationsbevis menar regeringen de digitala covidbevis som tagits fram för att underlätta den fria rörligheten inom EU. Enligt förslaget föreslås dock att endast vaccinationsbevis bör användas och inte de delar som visar att innehavaren har testats negativt för covid-19 eller har tillfrisknat från sjukdomen.

Ur diskrimineringssynpunkt är det främst de som inte kan eller vill vaccinera sig till följd av ålder, funktionsnedsättning eller religion eller annan trosuppfattning, som kan komma att beröras av förslaget. Vad gäller ålder och funktionsnedsättning föreslås dock att ett undantag ska införas för barn under 16 år och för personer som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig. DO konstaterar i sitt svar att ett sådan undantag är förenligt med diskrimineringslagen.

När det gäller de som inte kommer att omfattas av ett undantag konstaterar DO i sitt svar att ett användande av vaccinationsbevis för att begränsa deltagande till olika publika arrangemang kommer att missgynna ovaccinerade. Det gäller bland annat de som inte har vaccinerat sig av skäl som har ett samband med en diskrimineringsgrund. Promemorians bedömning är dock att ett krav på vaccinationsbevis kan motiveras mot bakgrund av intresset att begränsa smittspridning och värna liv och hälsa.

DO håller med om att begränsad smittspridning och ett värnande av liv och hälsa bör ses som ett så kallat berättigat syfte och att åtgärden överlag också bör ses som lämplig och nödvändig. DO anser därför att även om det rör sig om ett betydande ingrepp i ovaccinerades möjligheter att delta i samhället, får de motstående intressena i form av andra personers rätt till liv och hälsa här anses väga tyngre.

DO konstaterar dock att om förslaget skulle omfatta en användning av EU:s covidbevis i dess helhet skulle det möjliggöra för flera ovaccinerade personer att delta vid större sammankomster och tillställningar. DO anser att faktaunderlaget i promemorian inte innehåller tillräcklig information för att kunna ta ställning till proportionaliteten av förslaget att inte inkludera de som kan uppvisa EU:s covidbevis för att ha genomgått en covidinfektion och/eller för ett färskt negativt provsvar.

DO kan därför inte förbehållslöst tillstyrka förslaget i alla delar ur ett diskrimineringsperspektiv.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022