Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hyresvärds uthyrningskriterier var åldersdiskriminerande

Ett bostadsbolags krav på att bostadssökande måste ha inkomst från tjänst eller studiemedel för att kunna söka vissa bostäder har inte varit förenligt med diskrimineringslagens förbud mot indirekt diskriminering som har samband med ålder. Det konstaterar DO i ett aktuellt tillsynsbeslut. I beslutet skriver DO att kravet särskilt har missgynnat personer över pensionsåldern eftersom en betydligt högre andel i denna grupp än i flertalet andra åldersgrupper får sin inkomst från pension.

DO inledde tillsyn mot bakgrund av uppgifter från Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Uppgifterna rörde en person som hade lämnat in en intresseanmälan för bostad till bostadsbolaget, men som fick till svar att han inte uppfyllde uthyrningskraven för den aktuella bostaden. Av bostadsbolagets annons för den aktuella bostaden framgick att det som villkor för uthyrningen ställdes krav på att ha huvudsaklig inkomst från tjänst (lön) eller studiemedel.

Bostadsbolaget har till DO uppgett att kravet fanns i en uthyrningspolicy som antagits av dess moderbolag. Syftet med policyn har varit att förbättra de sociala förhållandena i områden som av polisen har identifierats som särskilt utsatta, genom att hälften av bostäderna i de utpekade områdena skulle hyras ut till personer som förvärvsarbetar eller studerar. Detta eftersom det enligt bolaget har en stabiliserande verkan, och dessa personer kan verka som positiva förebilder för barn och ungdomar som växer upp i området. Bolaget har dock även uppgett att detta inte ska förstås som att bolaget anser att pensionärer inte kan ha en stabiliserande inverkan i ett område eller att pensionärer inte skulle kunna vara förebilder för andra boende. Bolaget har under utredningens gång meddelat att begreppet förvärvsinkomsttagare framöver också ska inkludera pensionärer.

DO konstaterar i beslutet att även om det inkomstkrav som har uppställts i policyn har varit neutralt utformat så har det särskilt kommit att missgynna personer med viss ålder, som till högre andel än andra åldersgrupper får sin inkomst via pension. DO konstaterar vidare att syftet med policyn visserligen bör anses vara berättigat, men att inkomstkravet inte kan anses ha varit lämpligt eller nödvändigt för att uppnå det önskade syftet. DO bedömer att uthyrningskravet inte varit förenligt med diskrimineringslagens förbud mot indirekt diskriminering som har samband med ålder.

- Allt fler får det svårare att etablera sig på bostadsmarknaden och diskriminering är ett av hindren. Hur bostadsbolag och hyresvärdar fördelar bostäder och vilka krav och villkor som ställs på bostadssökande är av stor betydelse. Det är därför viktigt att hyresvärdar reflekterar över sin uthyrningspolicy och syftet bakom de krav som ställs på bostadssökande, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman.

I och med beslutet avslutar DO ärendet.

Fakta

Diskrimineringslagens förbud mot indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpningen av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som i sig framstår som neutralt, men som särskilt kommer att missgynna personer på ett sätt som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder). En regel som särskilt missgynnar en grupp som skyddas i diskrimineringslagen kan dock i vissa fall vara tillåten om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Har du koll på hyresvärdars ansvar enligt diskrimineringslagen? Ta hjälp av vår digitala guide! Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 september 2021