Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO överklagar domen mot Västra Götalandsregionen

DO överklagar tingsrättens dom mot Västra Götalandsregionen i målet som rör en man vars akuta sjukdomstillstånd nedprioriterades av regionen. Tingsrätten fann i domen att regionen diskriminerat mannen på ett sätt som har samband med hans etniska tillhörighet, men bedömde att överträdelsen inte var så allvarlig att det fanns anledning till ett förhöjt ersättningsbelopp.

I överklagandet skriver DO att tingsrätten inte har bedömt händelsen som så allvarlig som den är, och istället betonat vad domstolen menar är förmildrande omständigheter. Bland annat menar DO att tingsrätten inte har beaktat att diskrimineringen har innefattat grova avvikelser från regionens rutiner och i delar ett medvetet och oförsvarligt risktagande med mannens liv och hälsa.

DO anser också att tingsrätten har gjort en felaktig bedömning när man har konstaterat att det inte har funnits ett samband med den fördröjda akutvården och de skador som mannen ådrog sig under väntetiden. Enligt DO har tingsrätten ställt ett för högt beviskrav i denna del.

Ersättningsfrågan har inte varit det centrala i målet, men enligt DO är det bekymmersamt att domstolen trots den bevisning som funnits inte har ansett att överträdelsen är så allvarlig att det funnits anledning till ett förhöjt ersättningsbelopp. För att diskrimineringsersättningen ska kunna fungera avskräckande på det sätt som det är tänkt, är det enligt DO viktigt att det utrymme för förhöjda ersättningsbelopp som finns också används av domstolarna vid allvarliga överträdelser.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022