Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när restaurang vägrade servera kvinna med funktionsnedsättning

Det var diskriminering som har samband med funktionsnedsättning när en restaurang i södra Stockholm nekade att servera vin till en kvinna som använder rullstol. Det konstaterar Solna tingsrätt i en dom.

Det var på eftermiddagen i mars 2018 som kvinnan besökte restaurangen i ett köpcentrum i södra Stockholm. Hon försökte beställa ett glas vin men fick enbart avvärjande handsignaler och huvudskakningar till svar. Efter att flera gånger ha försökt beställa utan framgång bad kvinnan att få tala med restaurangchefen. När hon ändå inte fick någon förklaring till att hon inte fick beställa lämnade hon restaurangen. Kvinnan var vid tillfället nykter.

Enligt tingsrätten har DO med sin bevisning visat på omständigheter som ger anledning att anta att det har varit fråga om diskriminering. Tingsrätten skriver vidare att restaurangen inte har kunnat visa att den inte har diskriminerat kvinnan.

– Att man inte serveras alkohol är ett problem som många personer med funktionsnedsättning möter. Det kan vara förnedrande och göra att man undviker att beställa det man vill ha. Vi hoppas att domen kan bidra till att den här typen av diskriminering minskar, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet

Restaurangen ska nu betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Domen har inte vunnit laga kraft och kan komma att överklagas.

Diarienummer: PRO 2019/8

Bakgrund

Enligt 2 kap. 12 § diskrimineringslagen (DL) är diskriminering förbjuden för den som tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten.

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel funktionsnedsättning, 1 kap. 4 § 1 punkten DL.

Med funktionsnedsättning avses i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Att personer med funktionsnedsättning utsätts för diskriminering är ett återkommande problem, inte minst i restaurangmiljö. Många utsätts för ett bemötande som för individen påminner om ett omyndigförklarande. Det kan till exempel handla om att bli ifrågasatt om man är kapabel att fatta egna beslut eller att inte bli direkt tilltalad.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022