Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Sjukhusets nedprioritering av patient med hjärnblödning var diskriminering

Det var diskriminering som låg bakom att ambulanspersonal bedömde att en man som drabbats av en hjärnblödning inte skulle vara högprioriterad på akuten. Det konstaterar Göteborgs tingsrätt i en dom mot Västra Götalandsregionen. Domstolen klargör genom domen att diskrimineringen som mannen har utsatts för har ett samband med etnisk tillhörighet.

Målet handlar om en afrosvensk muslimsk man i Göteborg som drabbades av en allvarlig hjärnblödning. Till följd av skadan svimmade mannen av och han hade sedan sänkt medvetande som avfärdades av ambulanspersonalen.

I ambulansens journalanteckningar har ambulanssjuksköterskan skrivit att mannen "spelar medvetslös". Ambulanspersonalen bedömde också att mannen inte var i behov av akut vård, vilket medförde att han gavs en låg prioritet och fick vänta 90 minuter på akuten innan han undersöktes.
I de journalanteckningar som ambulanspersonalen har upprättat efter att mannen avlämnades på akuten, framgår att personalen misstänkte att det varit fråga om "kulturell svimning?".

Tingsrätten konstaterar nu i domen att nedprioriteringen av mannens tillstånd hade samband med mannens etniska tillhörighet. Agerandet har inneburit en överträdelse av diskrimineringslagen. Enligt tingsrätten har även mannens maka drabbats av diskriminering genom att vårdpersonalen inte lyssnat på hennes uppgifter om makens hälsotillstånd.

– Förhoppningsvis medför den här domen att Regionen och andra vårdgivare ser att diskriminering innebär en klar patientrisk. Ingen ska behöva vara orolig att inte få den vård man har rätt till på grund av hur man ser ut, var man kommer ifrån eller vad man tror på, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Mannens dödsbo och hans änka tilldöms sammanlagt 110 000 kronor i diskrimineringsersättning av tingsrätten. Regionen ska därtill ersätta DO fullt ut för myndighetens rättegångskostnader med 1,1 miljoner kronor.
Domen har inte vunnit laga kraft och kan komma att överklagas.

PRO 2019/7

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 december 2021