Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO har nu lämnat sitt remissvar över betänkandet ”Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen”. DO ställer sig i delar positiv till utredningens förslag.

Betänkandet innehåller två huvudsakliga delar. Det handlar dels om förslag som syftar till att skapa förutsättningar för en mer effektiv tillsyn över arbetsgivares och utbildningsanordnares arbete med aktiva åtgärder, dels om förslag på hur tillsynsansvaret över diskrimineringslagens bestämmelser inom det skollagsreglerade området kan överföras från DO till Skolinspektionen.

När det gäller förslagen som syftar till en mer effektiv tillsyn över arbetsgivares och utbildningsanordnares arbete med aktiva åtgärder ställer sig DO bakom flertalet av dessa. DO delar bilden att ett genomförande av förslagen kan bidra till att förbättra lagstiftningens genomslag inom arbets- och utbildningsområdet. Vad gäller utredningens slutsats att vite även fortsättningsvis är den mest lämpliga sanktionsformen vid brister i aktiva åtgärdsarbetet skriver DO i remissvaret att det finns en risk att vitesförelägganden som sanktion även fortsättningsvis kommer att innebära betydande svårigheter.

Vad gäller förslaget att DO:s ska ges möjlighet att utfärda föreskrifter om arbetet med aktiva åtgärder skriver DO i sitt yttrande att sådana föreskrifter i vissa delar har möjlighet att förtydliga och fylla ut de övergripande bestämmelserna i diskrimineringslagen. I de delarna skulle också ett utförande av föreskrifter kunna bidra till bestämmelsernas effektiva genomslag. Men DO konstaterar också att sådant föreskriftsarbete sannolikt är förenat med betydande svårigheter för centrala delar av arbetet med aktiva åtgärder.

När det gäller en överflyttning av tillsynsansvaret för den skollagsreglerade verksamheten från DO till Skolinspektionen konstaterar DO att det finns omständigheter som starkt talar emot den föreslagna lösningen.

DO pekar främst på att förslaget innebär ett avsteg från principerna bakom sammanhållna diskrimineringslagstiftningen och en gemensam ombudsmannamyndighet. En uppdelning skulle enligt DO:s uppfattning innebära en risk att synligheten av diskrimineringsfrågorna minskar. Det finns också en risk att en uppdelning av tillsynsansvaret över diskrimineringslagen på två skilda myndigheter kan leda till motstridiga tolkningar och bristande enhetlighet i rättstillämpningen.

DO konstaterar samtidigt att en omständighet som talar för utredningens förslag är att Skolinspektionen vid en jämförelse med DO idag har bättre förutsättningar att agera inom det skollagsreglerade området, både när det gäller myndighetens resurser och ifråga om de sanktioner som är tillgängliga inom ramen för myndighetens tillsyn. DO framhåller också att styrande för beslutet hur regleringen ska vara utformad inom det här området måste vara att säkerställa en effektiv tillsyn och att ge enskilda barn och elever reella möjligheter till upprättelse och förutsättningar att kunna tillvarata sin rätt.

Sammantaget anser DO att det kan ifrågasättas om en överföring från DO till Skolinspektionen kommer att leda mot de syften som eftersträvas med förslaget. Enligt DO skulle det vara en bättre lösning att istället skapa förutsättningar för DO att kunna bedriva en effektiv tillsyn och som part föra talan för enskilda i domstol. Under förutsättning att sådana åtgärder kan komma till stånd, bland annat i form av resurstillskott, anser DO att förslaget inte bör genomföras.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 september 2021