Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bilfirma ansvarig för sexuella trakasserier

Det var arbetsgivarens ansvar när en chef på en bilfirma utsatte en anställd för sexuella trakasserier. Den bedömningen gör DO i ett aktuellt tillsynsbeslut. I beslutet konstaterar DO också att arbetsgivaren har fullgjort den så kallade utrednings- och åtgärdsskyldigheten.

Det handlar om en anställd vid en bilfirma i Stockholmsområdet som har uppgett att chefen där hon arbetade vid ett flertal tillfällen utsatte henne och andra kvinnliga anställda för sexuella trakasserier, bland annat ovälkomna kommentarer av sexuell natur och sexuella anspelningar. Händelserna ska bland annat ha inträffat på en personalkonferens.

I DO:s utredning har det framkommit att arbetsgivaren i början av 2020 fått kännedom om att den anställde hade utsatts för sexuella trakasserier under personalkonferensen och att arbetsgivaren efter det inledde en utredning av händelserna. Arbetsgivaren vidtog också ett flertal åtgärder, bland annat en genomlysning av organisationens rutiner, riktlinjer och policydokument, planering och genomförande av utbildningsinsatser samt samtal med anställda. Arbetsgivaren beslutade också att den aktuella chefen skulle omplaceras, vilket ledde till en överenskommelse om avslutad anställning.

I och med att det handlar om en person i arbetsledande ställning konstaterar DO i beslutet att arbetsgivaren har varit direkt ansvarig för de sexuella trakasserier som den anställde har utsatts för och som kom till arbetsgivarens kännedom i januari 2020. DO gör bedömningen att arbetsgivaren därefter har inlett en utredning av händelserna med den skyndsamhet som lagen kräver. DO bedömer också att utredningsåtgärderna och de vidtagna åtgärderna har uppfyllt lagens krav.

I den beskrivning som den anställda har gett framkommer också uppgifter om ytterligare händelser som arbetsgivaren dock inte säger sig ha haft kännedom om. I denna del gör DO bedömningen att ord står mot ord. Utredningen ger därför inte stöd för att arbetsgivaren har brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet.

I och med dessa bedömningar avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022