Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO och Arbetsmiljöverket tecknar samverkansöverenskommelse

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem och Diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius har tecknat en ny samverkansöverenskommelse mellan myndigheterna.

‑ Överenskommelsen innebär ett fördjupat samarbete som syftar till att verka för en ökad efterlevnad av arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen så att den enskilde arbetstagaren varken riskerar en ohälsosam arbetsmiljö eller att utsättas för diskriminering, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

DO och Arbetsmiljöverket har sedan 2015 haft en dialog kring hur myndigheternas respektive lagstiftningar ska genomföras i praktiken. Under de år som gått har samverkan mellan myndigheterna utvecklats till att omfatta främjande verksamhet men har också samtidigt fördjupats inom de gemensamma regeringsuppdrag myndigheterna har haft. Nu tar myndigheterna nästa steg för att utveckla samarbetet genom att teckna en ny samverkansöverenskommelse.

I det nya avtalet ingår utöver det tidigare samarbetet att också vid behov och intresse kunna ta del av den andra myndighetens aktiviteter som inspektioner och tillsyn, och att delge varandra information om planerade tillsynsaktiviteter. Syftet med samverkan är att tydliggöra vilka krav som ställs på arbetsgivare vad gäller arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljölagen.

– Vi vet att det är efterfrågat från arbetsgivare att det ska bli tydligare vad lagstiftaren efterfrågar, men det är också viktigt att det tydligt framgår vad syftet med respektive lagstiftning är, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Den överenskommelse som undertecknas idag ska i första hand ses som en avsiktsförklaring. De närmare detaljerna av det fortsatta samarbetet är något som kommer att utvecklas i en gemensam arbetsgrupp som också tillsätts. Närmast väntar att myndigheternas gemensamma arbetsgrupp träffas och planerar gemensamma aktiviteter under året.

Tidigare gemensamma regeringsuppdrag

DO och Arbetsmiljöverket har i tidigare gemensamma regeringsuppdrag genomfört informationsinsatser när det gäller att förebygga och motverka sexuella trakasserier i arbetslivet. Det innebär bland annat att myndigheterna har:

  • tagit fram en gemensam digital plattform som ligger på myndigheternas respektive webbsidor, med information om vad arbetsgivare behöver uppfylla enligt våra respektive lagstiftningar.
  • tagit fram och spridit en gemensam informationsbroschyr, motverka och förebygga sexuella trakasserier på din arbetsplats.
  • genomfört två gemensamma seminarier om att motverka och förebygga sexuella trakasserier, trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier
  • genomfört riktade informationskampanjer i digital och tryckt media inom ramen för de två regeringsuppdragen.

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 21 oktober 2021