Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO förespråkar utökad tillsyn över föräldraledighetslagen och två andra lagar

DO lämnar idag ett remissvar som rör utredningen om genomförandet av det så kallade balansdirektivet. I utredningen föreslås bland annat att DO ska få en utökad talerätt i frågor som rör överträdelser av föräldraledighetslagen, och dessutom talerätt kopplad till överträdelser av två andra ledighetslagar. I remissvaret tillstyrker DO dessa förslag men anser också att DO:s behörighet bör utökas till att även omfatta tillsyn.

Utredningen ”Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare” handlar om att lämna de eventuella författningsförslag som behövs för att genomföra det aktuella EU-direktivet i svensk rätt. Direktivet syftar till att uppnå jämställdhet mellan könen i fråga om möjligheter på arbetsmarknaden och behandling i arbetslivet, genom att göra det lättare för arbetstagare som är föräldrar eller anhörigvårdare att förena arbete och familjeliv. De svenska lagar som i första hand berörs i DO:s remissvar är förutom föräldraledighetslagen också lagen om ledighet för närståendevård och lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

DO välkomnar utredningens förslag som har till syfte att öka jämställdheten mellan kvinnor och män i arbetslivet genom att underlätta för föräldrar att förena arbete och föräldraliv. Förslagen bör även kunna bidra till att motverka att föräldralediga och anhörigvårdare missgynnas av arbetsgivare på grund av utnyttjande av föräldraledighet respektive andra ledigheter som omfattas av förslaget, eller på grund av en begäran att få flexibla arbetsformer.

I utredningen föreslås bland annat att även arbetstagare som begär flexibla arbetsformer ska omfattas av missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen och DO tillstyrker att DO:s talerätt även ska omfatta dem. Dessutom föreslår utredningen att DO får talerätt för bestämmelserna om förbud mot missgynnande av arbetstagare i de två andra ledighetslagarna, något DO inte har idag. DO tillstyrker utredningens förslag att DO:s talerätt utökas i dessa avseenden.

I remissvaret som DO nu lämnar framhåller DO även att det är viktigt att DO får behörighet att utöva tillsyn över missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen och de andra ledighetslagarna. DO:s uppfattning är att det finns rättsliga skäl som talar för att balansdirektivet kräver att DO får behörighet att utöva tillsyn. DO menar dessutom att sakliga skäl starkt talar för det. Ett av DO:s argument är att ett tillsynsuppdrag behövs för att DO på ett effektivt sätt ska kunna bidra till att förbuden mot missgynnade av arbetstagare följs.

– Syftet med tillsyn är att se till att bestämmelserna efterlevs. En sådan ordning innebär också att DO skulle kunna inleda ett tillsynsärende även när det inte finns ett klagomål från en enskild, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Vid sidan av tillsyn anser DO även att DO:s behörighet över de frågor som omfattas av balansdirektivet bör inkludera ett främjandeuppdrag.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022