Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när krog avrådde personer som använder rullstol att boka bord

Det var diskriminering när en krog i Östhammar avrådde personer från ett gruppboende att boka bord i samband med ett musikevenemang. Krogen hänvisade till att personer som använder rullstol tar större plats i anspråk än andra och att det därmed också skulle bli logistiska problem. DO konstaterar dock i ett aktuellt tillsynsbeslut att en sådan avrådan eller nekande är en överträdelse av diskrimineringsförbudet.

Ärendet rör ett tillfälle då en grupp personer från ett gruppboende i Östhammar ville besöka ett musikevenemang på en krog i området. När personalen ringde för att boka bord fick de först ett positivt besked, men när gruppboendets namn nämndes bad restaurangägaren om att få återkomma och meddelade senare att krogen inte kunde ta emot gruppen.

Restaurangägaren har till DO hänvisat till att det var logistiska problem som brandsäkerhet, svårighet att komma fram till toaletten och personalens säkerhet och arbetsmiljö som låg bakom det besked hon lämnat till sällskapet. Hon har också uppgett att det inte i sig fanns några begränsningar för krogen att ta emot personer med hjälpmedel i lokalen.

DO konstaterar i sitt beslut att nekandet eller avrådan har haft samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.

– I samband med restaurangbesök och besök i nöjeslokaler är lagen tydlig med att alla, oavsett personliga förutsättningar, har rätt att inte bli bemötta på ett diskriminerande sätt. Att på detta sätt avråda eller neka någon att boka bord är diskriminering, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

I och med beslutet avslutar DO tillsynen.

Fakta

Diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten eller anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning (2 kapitlet 12 § diskrimineringslagen).

Med begreppet ”allmän sammankomst” avses enligt förarbetena till Diskrimineringslagen (DL) detsamma som i ordningslagen (1993:1617), OL. Som exempel på allmänna sammankomster anges i ordningslagen bland annat teaterföreställningar, konserter och sammankomster för att framföra konstnärligt verk eller andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas och som anordnas för allmänheten och som allmänheten har tillträde till (2 kapitlet 1 § OL).

Direkt diskriminering är enligt diskrimineringslagen att en person missgynnas, det vill säga behandlas sämre än någon annan behandlas, har blivit behandlad eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, och det samtidigt finns ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna, som till exempel funktionsnedsättning.

Enligt lagens förarbeten framgår att vid exempelvis restaurangbesök och besök i nöjeslokaler ska utgångspunkten vara att i princip alla befinner sig i en jämförbar situation i den meningen att alla - oavsett personliga egenskaper - har rätt att inte bli bemötta på ett diskriminerande sätt. (Prop. 2007/08:95, sidan 488.)

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022