Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO:s tillsyn mot H&M avslutad

DO har nu fattat beslut i tillsynen mot företaget H&M. I beslutet konstaterar DO att utredningen inte ger stöd för att någon överträdelse av diskrimineringsförbudet har skett. I och med beslutet avslutas tillsynen.

DO:s tillsyn inleddes bland annat mot bakgrund av medieuppgifter som gjorde gällande att H&M särbehandlade personer med annan etnisk tillhörighet än svensk, och missgynnade dessa genom att i strid med företagets policy kräva kvitto vid byte av varor och genom ett missgynnande bemötande utanför kassaområdet.

DO:s bedömning grundar sig dels på de medieuppgifter som DO har tagit del av, dels på de uppgifter som företaget har lämnat avseende vilka regler som gäller vid byte och returer samt personalens bemötande av kunder utanför kassaområdet.

Medieuppgifterna gällande byte utan kvitto i butik består av situationstester och DO anser att det inte tydligt framgår att dessa utgör jämförbara situationer. DO har inte heller på grund av uppgifternas anonyma karaktär kunnat utreda dessa förhållanden närmare.

För att ett beteende i en situation ska utgöra direkt diskriminering krävs att en person missgynnas genom att hen behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation och att missgynnandet har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna, exempelvis etnisk tillhörighet.

Vad gäller de situationstester som legat till grund för uppgifterna så framgår det till exempel inte om situationstesterna har skett i samma butik, hos samma medarbetare, vid samma tidpunkt eller med samma varor. DO har på grund av uppgifternas anonyma karaktär, inte kunnat utreda dessa förhållanden närmare.

DO har också tagit del av medieuppgifter som gör gällande att personal har uppmanats att följa efter, alternativt har följt efter, kunder i butik och konfronterat dem. H&M:s internutredning har enligt företaget inte visat några tecken på att butikspersonal har följt efter eller uppmanats att följa efter kunder i butik. Att butikspersonal konfronterat kunder tillbakavisas bestämt av H&M.

I den här delen står alltså ord mot ord, och eftersom medieuppgifterna är anonyma har DO inte kunnat utreda omständigheterna vidare. DO:s utredning ger därför inte stöd för att H&M har överträtt diskrimineringsförbudet som har samband med etnisk tillhörighet.

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 september 2021