Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO: Vi ska bedriva ett kraftfullt arbete

I en debattartikel den 8 mars lämnar Lena Svenaeus ett antal råd till mig i egenskap av Sveriges nye diskrimineringsombudsman. Jag får börja med att tacka för de råden. Jag konstaterar också att det är ett stort och mycket omfattande uppdrag som har anförtrotts mig, och jag har nu efter ungefär tre månader börjat ta de första stegen i hur jag vill utveckla myndighetens riktning i arbetet med att motverka diskriminering framöver.

Den diskriminering som sker på arbetsmarknaden är givetvis en mycket viktig fråga, och en fråga som jag känner väldigt starkt för, och det gäller bland annat frågor som lönediskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. DO har också de senaste åren gjort ett flertal insatser som syftar till att arbetsgivare ska ta det ansvar de har enligt lag att arbeta förebyggande för att motverka diskriminering på arbetsplatserna. Jag vill självklart göra mer för att uppnå en förändring.

Precis som Lena Svenaeus skriver har jag, i den årsredovisning som myndigheten nyligen lämnade, uttryckt att jag anser att vi måste titta på hur vi kan skapa en bättre balans i uppdraget. Jag anser nämligen att det är viktigt att anlägga ett individperspektiv för att kunna upprätthålla ett strategiskt förändringsperspektiv på vårt uppdrag och i vår verksamhet. I det ligger bland annat att vi under kommande år ska öka antalet ärenden som drivs till domstol.

Jag kommer som ett led i detta att fördjupa myndighetens dialog, såväl med företrädare för civila samhället som andra externa aktörer. Det är dessutom viktigt att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som myndigheten har förvärvat under åren. Jag avser också att genomföra detta arbete tillsammans med min ledningsgrupp och DO:s hela personal. Det är därför för tidigt för mig att i dag lämna några närmare besked om en förändring av vårt arbetssätt. Min riktning är dock tydlig – DO är en myndighet som ska bedriva ett kraftfullt arbete mot diskriminering.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022