Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO:s årsredovisning 2020 - en stor bredd av åtgärder

DO presenterar i årsredovisningen för 2020 en stor bredd av åtgärder inom en rad olika områden i arbetet att motverka diskriminering. Inom vissa av dessa områden har arbetet påverkats av pandemin, men i andra delar har mycket kunnat genomföras som planerat. I december tillträdde Lars Arrhenius som Sveriges nye diskrimineringsombudsman.

DO har fortsatt det riktade arbetet inom de tre områdena arbetsliv, bostad och socialtjänst. Inom området arbetsliv har DO under 2020 fortsatt att arbeta med olika insatser i kunskapshöjande syfte, och merparten av den planerade verksamheten har kunnat genomföras.

Arbetet inom de andra två inriktningsområdena, bostad och socialtjänst har påverkats av pandemin, främst genom att fysiska samverkansmöten och konferenser har fått bli digitala eller skjutas på framtiden. Samtidigt har andra insatser kunnat genomföras, och DO har bland annat under året lanserat en digital guide för hyresvärdar med målgruppsanpassad information om diskrimineringslagen, hyresvärdars ansvar och risker för diskriminering vid tillhandahållande av bostad. Inom området socialtjänst har DO etablerat en dialog med forskare i syfte att bidra till utvecklingen av ny kunskap på området.

Årsredovisningen visar att DO har inlett tillsyn i färre ärenden än förra året. Samtidigt har vi avslutat flera omfattande tillsynsinsatser med gott resultat, och flera viktiga domar i mål som DO har drivit har meddelats. Det här är domar som har bidragit till ett nytt rättsläge i Sverige och som tillsammans med DO:s viktiga och vägledande beslut har förutsättningar att göra stor skillnad i ett samlat arbete att motverka diskriminering.

– Jag ser det dock som angeläget att under kommande år bland annat öka antalet rättsfall och vägledande tillsynsbeslut, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i en kommentar.

Lars Arrhenius pekar också på vikten av balans i uppdraget.

– DO:s uppdrag är stort och komplext och jag ser att myndigheten behöver anlägga ett individperspektiv samtidigt som vi upprätthåller det strategiska förändringsperspektivet i uppdrag och verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022