Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Försäkringsbolag erkänner könsdiskriminering

Ett försäkringsbolag erkänner nu att det var diskriminering när bolaget nekade en kvinna ersättning för en avbeställd resa efter sjukdomsbesvär som hade samband med graviditet. DO har mot bakgrund av erkännandet ingått en överenskommelse med bolaget som innebär att kvinnan får 50 000 kronor i ersättning för diskrimineringen.

Kvinnan hade bokat en utlandsresa och betalat med ett kreditkort som innebar att en reseförsäkring ingick i köpet. Efter att hon hade gjort bokningen blev hon gravid, men fick missfall några dagar före avresan. Missfallet orsakade vissa sjukdomsbesvär och hon fick därför ett läkarintyg där hon avråddes från att resa. Trots läkarintyget nekade försäkringsbolaget kvinnan ersättning med hänvisning till försäkringsvillkoren, som angav att ersättning inte utgår om orsaken till avbokningen är graviditetsrelaterad.

Både Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och DO har funnit att villkoret strider mot diskrimineringslagen. Om en kvinna vad gäller möjligheterna till försäkringsersättning behandlas sämre av skäl som har samband med hennes graviditet är det fråga om direkt könsdiskriminering som enligt unionsrätten inte kan rättfärdigas.

– Att man på det här sättet upprätthåller tydligt diskriminerande villkor är allvarligt eftersom det kan avskräcka kvinnor från att begära den ersättning de har rätt till. Jag utgår från att andra försäkringsbolag med liknande villkor nu kommer att utmönstra dem, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman.

Ärende PRO 2020/2

Fakta

Diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten (2 kap. 12 § diskrimineringslagen).

Förbudet mot diskriminering som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika i fråga om tjänster eller bostäder, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. (2 kap. 12 a § diskrimineringslagen).
De ovannämnda bestämmelserna har sin bakgrund i Rådets direktiv 2004/113/EG. Enligt artikel 5.3 i det direktivet får kostnader som har samband med graviditet och moderskap i inget fall leda till skillnader i enskilda personers försäkringsersättningar.

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021
Till toppen