Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tillsyn över skolan föreslås flyttas till Skolinspektionen

En statlig utredning presenterar idag ett förslag om hur tillsynen över diskrimineringslagen inom skollagsreglerad verksamhet ska flyttas över till Skolinspektionen. DO har sedan länge haft uppfattningen att en överflyttning ger bättre förutsättningar för en effektiv tillsyn för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter inom skolområdet.

Frågan om en överflyttning av tillsynen över den skollagsreglerade verksamheten är något som DO själv har väckt. DO delar utredningens bedömning att det är bättre att tillsynsansvaret för den skollagsreglerade verksamheten samlat ligger hos Skolinspektionen, som ju har helt andra resurser för sin tillsyn än DO. Dessutom har Skolinspektionen sanktionsmöjligheter som DO inte har.

Det är självklart också enklare och mer ändamålsenligt för drabbade barn och deras familjer att det är samma myndighet som ansvarar för all tillsyn inom skolområdet. Det kommer att bli lättare att veta vem man ska vända sig till än vad det är idag.

Enligt utredningens förslag kommer DO att behålla sitt främjande uppdrag inom skolområdet. DO kommer även fortsättningsvis driva på ett förändringsarbete inom skollagsreglerad verksamhet, till exempel i syfte att stärka förmågan att bedriva ett ändamålsenligt arbete med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter.

– DO kommer i denna del vara en naturlig samtalspartner till Skolverket och Skolinspektionen i övergripande frågor som rör diskriminering i skolan, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Förslaget presenteras i den statliga utredningen "Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen Länk till annan webbplats.". När det gäller de övriga förslag som utredningen nu lämnar så vill vi avvakta med att kommentera till dess vi fått betänkandet på remiss. Vi kommer därefter på sedvanligt sätt lämna våra synpunkter i vårt remissvar.

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021