Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO stämmer kommun för otillräckligt stöd till elev med funktionsnedsättning

DO stämmer nu en kommun i Halland för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att en elev med funktionsnedsättning skulle ha en trygg och strukturerad skolmiljö och kunna ta del av undervisningen på samma sätt som andra elever. Enligt DO har kommunen därmed diskriminerat eleven.

De omständigheter som ligger till grund för DO:s bedömning inträffade under höstterminen 2017 och vårterminen 2018. Men det handlar om en elev som då hade varit elev på skolan sedan 2011 och som sedan flera år tillbaka haft ett dokumenterat behov av omfattande tillgänglighetsåtgärder i form av särskilt stöd enligt skollagen.

Fram till våren 2017 hade eleven stöd av en resursperson som bistod henne med bland annat trygghet, struktur och undervisningsstöd under hela skoldagen. Eleven hade också särskilt stöd i form av specialpedagogiska insatser i stor omfattning. Under hösten 2017 valde kommunen dock att drastiskt reducera elevens stöd, något som DO bedömer har skett utan att det fanns något som tydde på att elevens behov hade förändrats.

– Sammantaget innebär kommunens underlåtenhet att eleven har upplevt en ökad oro, och inte getts grundläggande förutsättningar att tillägna sig undervisningen. Vi bedömer att det är anmärkningsvärt att kommunen utan någon ny utredning har dragit ned på stödinsatserna, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

DO har nu beslutat att väcka talan mot kommunen för diskriminering i form av bristande tillgänglighet och begär att kommunen ska betala 90 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven.

Det blir nu upp till Halmstads tingsrätt att ta ställning i frågan.

PRO 2020/1

Fakta

Den som bedriver verksamhet enligt skollagen får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Med diskriminering avses bland annat att utbildningsanordnaren underlåter att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet för att en elev med en funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med en elev utan denna funktionsnedsättning (1 kap. 4 § 3 jämförd med 2 kap. 5 § DL).

Med skäliga tillgänglighetsåtgärder avses sådana krav på tillgänglighet som följer av andra lagar och författningar och som är skäliga med hänsyn till

  • de ekonomiska och praktiska förutsättningarna
  • varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt
  • andra omständigheter av betydelse.

Enligt skollagen ska särskilt stöd ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att en elev i grundskolan ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Skolan ska utreda vilka behov av särskilt stöd som en elev med funktionsnedsättning har och hur stödbehovet ska tillgodoses. Vad som framkommer genom utredningen ska sedan dokumenteras och genomföras inom ramen för ett åtgärdsprogram.

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021