Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbete att motverka diskriminering likställs ofta med jämställdhetsarbete

Arbetsgivare inom bygg- och anläggningsbranschen blandar samman de jämställdhetspolitiska målen med de skyldigheter de har enligt diskrimineringslagen. Det tenderar att leda till att ansträngningar för att motverka en ojämn könsfördelning och att uppnå jämställda villkor för kvinnor och män likställs med ett arbete att motverka diskriminering. Det är en av slutsatserna i en analys av DO:s granskning av bygg- och anläggningsbranschen som genomfördes 2018–2019.

DO presenterar idag en rapport om bygg- och anläggningsbranschens efterlevnad av kraven i diskrimineringslagen på riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Resultatet av tillsynen visade att majoriteten, 92 procent, av de tillsynade arbetsgivarna inte levde upp till diskrimineringslagen krav. Av dessa hade 89 procent minst en brist i sina rutiner och 71 procent hade minst en brist i sina riktlinjer.

En iakttagelse DO gör är att en stor del av arbetsgivarna i bygg- och anläggningsbranschen likställer ansträngningarna för att motverka den ojämna könsfördelningen och att uppnå jämställda villkor för sina anställda med ett arbete mot diskriminering.

–Arbetsgivarna tycks blanda samman de jämställdhetspolitiska målen med de skyldigheter som de har enligt DL avseende arbetet med aktiva åtgärder. Konsekvensen av detta tror vi leder till att riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier formuleras bristfälligt, säger Ann Frisell Ellburg, utredare på DO.

Andra slutsatser som DO kan dra från analysen är att det bland annat finns en utbredd kunskapsbrist om diskrimineringslagens krav på att arbeta aktiva åtgärder, och att frågor om den fysiska arbetsmiljön är mer etablerade än frågor om att motverka trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Utfallet följer samma mönster som i andra tillsynsinsatser som DO har genomfört under senare år, inte minst den omfattande tillsynen av kommuner, regioner och landsting 2017–2018.

Rapporten "Bygg, förebygg och prioritera – en analys av bygg- och anläggningsbranschens riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier" släpps idag, och finns att ladda hem från DO:s webbplats.

Fakta

DO:s rapport bygger på en analys av underlagen som arbetsgivare skickade in till DO i samband med tillsynen av arbetsgivare inom bygg- och anläggningsbranschen 2018–2019, samt på intervjuer med företrädare för branschorganisationer och fackföreningar inom bygg- och anläggningsbranschen.

Bestämmelserna om riktlinjer och rutiner är en del av de skyldigheter arbetsgivare har enligt lagens bestämmelser om aktiva åtgärder, det vill säga det förebyggande och främjande arbetet för att motverka diskriminering.

Hjälp finns genom DO:s guide till aktiva åtgärder

DO har nyligen lanserat en mer utvecklad digital guide som ska stödja arbetsgivare i deras lagstadgade skyldigheter att med aktiva åtgärder motverka diskriminering. Den nya utvecklade guiden förklarar inte bara vad arbetsgivare ska göra enligt lagens bestämmelser utan också varför. Guiden ger även exempel på hur ett arbete med aktiva åtgärder kan gå till.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 september 2021