Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Medlem som påtalade antisemitiska trakasserier diskriminerades av facket

DO konstaterar i ett aktuellt tillsynsbeslut att Sveriges Läkarförbund diskriminerade en medlem när denne påtalade att han utsattes för antisemitiska trakasserier på arbetsplatsen. Förbundet har lämnat ett besked till medlemmen att man aldrig skulle föra fram anklagelser om antisemitism till arbetsgivaren eftersom det skulle kunna skada förbundets relation till arbetsgivaren. Beskedet har enligt DO varit ägnat att avskräcka medlemmen från att anmäla de upplevda trakasserierna.

Tillsynen av Sveriges Läkarförbund är det andra beslutet som DO har fattat som har koppling till en läkares uppgifter om förekomsten av antisemitiskt motiverade trakasserier på Karolinska universitetssjukhuset.

I utredningen har DO tagit del av en ljudinspelning där det framgår att förbundet har lämnat ett besked till medlemmen att förbundet aldrig skulle föra fram en grov anklagelse om antisemitism till medlemmens arbetsgivare eftersom det skulle kunna skada förbundets relation till arbetsgivaren. Enligt DO har det beskedet varit fråga om en överträdelse av diskrimineringsförbudet.

I beslutet konstaterar DO att det finns mycket som talar för att förbundet i det sammanhang som beskedet gavs inte insåg den diskrimineringsrättsliga relevansen av de anklagelser om antisemitism som medlemmen förde fram, utan i stället bedömde att det var en fråga för polis och åklagare. Till det kommer att de omständigheter som fördes fram av medlemmen aktualiserade en mycket svår yttrandefrihetsrättslig frågeställning.

Även om DO mot den bakgrunden anser att beskedet i viss mån framstår som ursäktligt, kan detta inte tillmätas betydelse för frågan om det rent faktiskt har varit ägnat att avskräcka medlemmen från att göra en anmälan om diskriminering till läkarförbundet. Av utredningen framgår också att medlemmen efter att ha fått beskedet ansåg sig tvungen att anlita ett eget juridiskt ombud för att få arbetsgivaren att agera mot den diskriminering som han ansåg sig utsatt för.

– DO:s bedömning är att medlemmen inte har kunnat tolka beskedet på något annat sätt än att förbundet av omsorg till sin relation till arbetsgivaren inte har varit villigt att företräda medlemmen eller för den delen någon annan medlem som upplever sig diskriminerad på antisemitiska grunder, säger Martin Mörk, ställföreträdande diskrimineringsombudsman.

DO:s utredning har också innefattat frågor om läkarförbundet i andra avseenden inte har gett medlemmen stöd av skäl som har samband med hans etniska tillhörighet. I dessa delar bedömer DO att utredningen inte ger stöd för att läkarförbundet har diskriminerat medlemmen.

I och med beslutet avslutar DO ärendet.

Bakgrund

DO har i ett tidigare tillsynsbeslut konstaterat att Karolinska universitetssjukhuset har brustit i sin skyldighet att utreda en anställds upplevda trakasserier på arbetsplatsen.

DO har ytterligare ett tillsynsärende som har anknytning till uppgifterna om upplevda antisemitiska trakasserier på Karolinska sjukhuset. Den tillsynen, som rör frågan om Karolinska universitetssjukhuset har utsatt läkaren för repressalier efter att ha påtalat upplevda trakasserier och medverkat i DO:s utredning, pågår fortfarande.

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021