Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förbud mot huvudduk och andra religiösa klädesplagg inte förenligt med diskrimineringslagen

Skurup kommuns antagna policy att inte tillåta huvudduk och liknande religiöst präglade klädesplagg i kommunens grundskolor och förskolor är inte förenlig med diskrimineringslagens förbud mot diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning. Den bedömningen gör DO i ett aktuellt tillsynsbeslut.

DO inledde tidigare i år en tillsyn mot Skurups kommun med anledning av att kommunen antagit en klädpolicy som innebär att "huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har som syfte att dölja elever och personal" inte ska vara tillåtet i Skurups kommuns förskolor och grundskolor. Syftet med tillsynen har varit att granska om det förbud mot att bära vissa kläder som klädpolicyn innebär är förenligt med diskrimineringslagen.

När tillsynen nu avslutas gör DO bedömningen att även om policyn enligt sin lydelse träffar alla klädesplagg som döljer elever och personal i kommunens förskolor och grundskolor är syftet just att förbjuda religiöst präglade klädesplagg. Det innebär att en tillämpning av policyn i förhållande till personer som bär sådana klädesplagg kommer att ha samband med deras religion eller trosuppfattning.

– Med undantag för de situationer där ett sådant klädesplagg påverkar en elevs eller anställds sakliga förutsättningar att genomföra ett utbildningsmoment eller en arbetsuppgift, så innebär en tillämpning av den antagna policyn en överträdelse av förbudet mot direkt diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning, säger Martin Mörk, ställföreträdande diskrimineringsombudsman.

Fakta

I arbetslivet är diskriminering, med några få undantag, förbjuden. Det framgår av 2 kapitlet, 1–2 §§ i diskrimineringslagen (2008:567).

Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Det framgår av 2 kapitlet, 5 § i diskrimineringslagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021