Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Utvecklad guide hjälper arbetsgivare med arbetet att förebygga diskriminering

En ny version av DO:s digitala guide med konkreta tips och exempel ska vägleda chefer och hr-ansvariga i deras arbete för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen.

Nu lanseras en mer utvecklad digital guide som ska stödja arbetsgivare i deras lagstadgade skyldigheter att med aktiva åtgärder motverka diskriminering. En första grundläggande version av guiden kom 2019 och fick under året totalt över 50 000 besökare.

Den nya mer utvecklade guiden förklarar inte bara vad arbetsgivare ska göra enligt lagens bestämmelser utan också varför. Guiden ger även exempel på hur ett arbete med aktiva åtgärder kan gå till.

– Vår förhoppning är att guiden kommer att underlätta och vara ett bra stöd i det viktiga arbetet för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatserna, säger Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman.

Det finns ingen universell lösning på hur arbetet med aktiva åtgärder ska gå till utan det måste utgå från de lokala förhållandena på arbetsplatsen. Det handlar om att undersöka och analysera vilka risker för diskriminering och andra hinder för lika rättigheter och möjligheter som kan finnas i den egna verksamheten för att kunna vidta de åtgärder som behövs, och slutligen att kontinuerligt följa upp och utvärdera arbetet.

– Det är arbetsgivare och arbetstagare tillsammans som har kunskapen om hur det ser ut och vilka behov som finns på arbetsplatsen, säger Lovisa Strömberg.

DO har tidigare identifierat problemet att arbetsgivare inte har tillräckliga kunskaper om diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. De saknar också kunskap om vad som kan utgöra risker för diskriminering och hur de kan bedriva ett ändamålsenligt arbete med aktiva åtgärder.

DO har också i sin tillsyn konstaterat att arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder. DO:s granskning under 2019 visade till exempel att 80 procent av 472 arbetsgivare inom branscherna bygg- och anläggning, IT samt hotell och restaurang brast i sina riktlinjer och/eller rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Sedan diskrimineringslagen ändrades 2017 har DO genomfört insatser för att öka arbetsgivarnas kunskaper om deras skyldigheter att bedriva ett förebyggande och främjande arbete enligt lagens krav på aktiva åtgärder.

Den nya versionen av guiden har tre ingångar:

Fem områden innehåller exempel och reflektionsfrågor som ger en inblick i vad aktiva åtgärder handlar om. Det finns också tips på frågor som kan användas för att komma igång med arbetet på den egna arbetsplatsen.

Guiden tar även upp det som gäller lönekartläggning, att främja jämn könsfördelning och ha riktlinjer och rutiner på plats för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Fyra steg ger vägledning i det systematiska arbetet med aktiva åtgärder. Konkreta tips och exempel på frågor finns som stöd i varje steg. Guiden går även igenom hur samverkan med arbetstagarna kan gå till och vad som är bra att tänka på när arbetet dokumenteras.

Under Exempel – så gjorde vi delar andra arbetsgivare med sig av utmaningar, lösningar och lärdomar från sitt arbete med aktiva åtgärder. Exemplen är fiktiva med de utgår ifrån verkliga erfarenheter i olika verksamheter.

Guiden vänder sig till alla som arbetar med aktiva åtgärder, till exempel ledning, chefer och hr-ansvariga både inom privat och offentligt sektor. Den är också ett användbart stöd för fackliga ombud eller andra representanter för arbetstagarna som ska samverka med arbetsgivaren i arbetet. Även arbetsmiljöansvariga och skyddsombud kan ha nytta av guiden, liksom de som ansvarar för det interna arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågor eller till exempel inkludering, mänskliga rättigheter och social hållbarhet.

Sagt om guiden

Så här säger några användare om den nya versionen av guiden:

  • "Nu är guiden mer konkret, enkel och pedagogisk."
  • "Det pedagogiska upplägget är ännu bättre nu. Det var bra redan innan men nu känns det mycket mera "samlat". Mycket bra!"
  • "Jättebra med exempel som kan ge en del inspiration till det egna arbetet."
  • "Eftersom många är inblandade i vårt arbete med aktiva åtgärder, kan vi använda guiden som utgångspunkt i vårt arbete - något att hela tiden återvända till i alla steg. Det var bra tidigare också men nu är det ännu bättre. Tydligt, pedagogiskt och samlat."
  • "Tycker det är bra med exempel och att det är bra när man klart och tydligt ser var i guiden man är. Enkel och lättförståelig information."

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 september 2021