Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Föräldraledighet får inte vara ett hinder

Arbetsgivare får inte behandla en arbetstagare eller en arbetssökande sämre för att hen är, har varit eller kommer att vara föräldraledig. Det gäller bland annat vid rekrytering och provanställning.

En pappa och hans två små barn ligger på en filt på en gräsmatta, fotografi.

I föräldraledighetslagen finns ett förbud mot att missgynna arbetstagare och arbetssökande på grund av föräldraledighet. Det gäller till exempel vid rekrytering och vid en provanställning.

Alla som söker en tjänst ska behandlas på samma villkor
Vid rekrytering är det viktigt att alla som söker ett arbete behandlas på samma villkor. En sökande får alltså inte väljas bort i en rekrytering av skäl som har samband med föräldraledighet.

- Det kan till exempel handla om att någon inte blir kallad till intervju trots likvärdiga eller jämförbara meriter, för att hen är småbarnsförälder och förväntas komma behöva vabba. Då har arbetsgivaren baserat sitt beslut på en förmodad föräldraledighet och det är inte tillåtet, säger Karin Ernfors, som är processförare på DO.

En provanställning får inte avbrytas på grund av föräldraledighet
En arbetsgivare får inte heller låta sig påverkas av att en anställd kan antas komma att ta ut föräldraledighet när hen tar ställning till om provanställningen ska få övergå i en tillsvidareanställning. Även om det upplevs som ett problem att en provanställd har behövt vabba mycket får arbetsgivaren alltså inte avbryta provanställningen på grund av det.
Om en provanställd har varit föräldraledig i en sådan omfattning att hens prestationer inte går att bedöma kan arbetsgivaren förlänga prövotiden.

En situation som ofta uppmärksammas av kvinnor är att deras provanställning blir avbruten av skäl som hänger samman med graviditet och förmodad föräldraledighet. En anställning som avslutats i en sådan situation kan strida både mot föräldraledighetslagen och diskrimineringslagen.

- Att avsluta en anställning med anledning av graviditet är aldrig tillåtet, säger Karin Ernfors.

Föräldraledighetslagen

I Föräldraledighetslagen finns det så kallade missgynnandeförbudet. Det innebär att arbetsgivare inte får missgynna sina anställda eller arbetssökande som är, har varit eller kommer att vara föräldralediga.
För situationer när missgynnandet är en nödvändig följd av ledigheten finns det ett undantag från förbudet. Läs mer om vad som gäller vid föräldraledighet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021