Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skyddet mot diskriminering behöver ses över

Ett brett, samlat och systematiskt arbete mot diskriminering ger resultat, och DO har under 2019 därför fortsatt det långsiktiga arbetet inom samhällsområdena arbetsliv, bostad och socialtjänst. Det skriver DO Agneta Broberg i en kommentar till myndighetens årsredovisning. Men Agneta Broberg påtalar samtidigt att avsaknaden av andra sanktionsmöjligheter än diskrimineringsersättning är en allvarlig brist i arbetet för att motverka diskriminering.

Under 2019 har ett mycket stort antal arbetsgivare nåtts av DO:s information, kunskapsstöd och av myndighetens tillsyn avseende aktiva åtgärder. Till exempel hade antalet användare av den digitala guide som lanserades under 2018 vid slutet av året mer än fördubblats, från cirka 20 000 till 50 000.

– Det här är vi givetvis mycket glada för och vi fortsätter nu med att ta fram ny kunskap, vidareutveckla innehållet i guiden och parallellt arbeta med tillsyn, säger Agneta Broberg i en kommentar.

Men det finns gränser för vad DO kan åstadkomma med tillsynen enligt den diskrimineringslagstiftning vi har idag. Agneta Broberg pekar till exempel på utvecklingen och användandet av intelligenta system för automatiserat beslutsfattande (AI). Diskriminerande algoritmer kan omedvetet byggas in eller skapas automatiskt vilket kan leda till att ett mycket stort antal enskilda diskrimineras utan att varken de eller den som ansvarar för systemet känner till det.

– Efter tio år med diskrimineringslagen är det för mig tydligt att den modell lagstiftaren valt inte är tillräckligt effektiv. Min bedömning är att lagstiftningen inte uppfyller unionsrättens krav på effektiva och avskräckande sanktioner för överträdelser som drabbar eller riskerar att drabba flera, skriver Agneta Broberg.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021
Till toppen